Delårsrapport för perioden januari – september 2023

Delårsrapport

Perioden januari – september 2023


PEPTONIC Medical AB (publ) org nr 556776-3064

(www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED)

KONCERN

2023 KVARTAL 3 (jul-sep)

 • Omsättning produkter 9 525 (12 180) KSEK
 • Bruttovinst 4 517 (7 137) KSEK, 47% (59%)
 • Rörelseresultat -7 557 (-7 786) KSEK 
 • Resultat per aktie -0,01 (-0,04) SEK

2023 FÖRSTA 9 MÅNADERNA (jan-sep)

 • Omsättning produkter 30 330 (33 442) KSEK
 • Bruttovinst 15 603 (19 002) KSEK, 51% (57%)
 • Rörelseresultat -21 586 (-26 807) KSEK 
 • Resultat per aktie -0,02 (-0,12) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 

 • Den 7 juli offentliggjorde bolaget fusionsplanen för Peptonics och Pharmivas samgående. Bolaget lämnade en uppdatering om den finansiella utvecklingen för perioden 1 januari – 31 maj 2023 mot bakgrund av förslaget om samgåendet.
 • Den 11 juli meddelade bolaget att ett licensavtal hade tecknats med det schweiziska medicinteknikföretaget Prima Lab SA för försäljning i Sverige av självtest för mätning av FSH-hormon.
 • Den 2 aug offentliggjorde bolaget att ett slutgiltigt fusionsdokument hade upprättats med anledning av den planerade fusionen med Pharmiva.
 • Vid en extrastämma den 21 augusti godkände Pharmivas aktieägare den planerade fusionen mellan Peptonic Medical AB och Pharmiva AB.
 • Den 27 september meddelar bolaget att Mangold Fondkommission AB utsetts till likviditetsgarant för Bolagets aktier som är noterade på Spotlight Stock Market. 

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Den 5 oktober meddelar bolaget att exklusivt avtal gällande VagiVitals självtest för upptäckt av fostervattenläckage tecknats med Savyon Diagnostics i Israel.
 • Den 10 oktober meddelar bolaget att överenskommelse gjorts med världens största detaljhandelskedja Walmart om att börja sälja Peptonics självtest för bakteriell vaginos.

VD har ordet

Försäljningen i Sverige fördubblas

Under tredje kvartalet fördubblades försäljningen i den viktiga referensmarknaden Sverige jämfört med samma period i fjol. Det är därmed det tredje kvartalet i följd vi når nya toppnoteringar. Bakom den snabba tillväxten ligger bland annat en mycket lyckad sommarkampanj där vi ånyo sticker ut hakan, vågar lite mer och får ett mycket positivt gensvar, samt ett ökande antal återkommande köp. Ackumulerad tillväxt hittills i år ligger på +53% jämfört med föregående år, samtidigt som marknaden som helhet växer med cirka 10% på årsbasis. Marknadsandelen för VagiVital AktivGel är nu uppe i 10%.

Ökat affärsflöde och nya samarbetspartners  

Vi har under tredje kvartalet fortsatt att ta väsentliga steg framåt i vår ambition att bli en betydande aktör inom området intim kvinnohälsa. I augusti fick samgåendet med Pharmiva grönt ljus, och nu återstår ett antal formella steg för att fusionen ska verkställas. Samgåendet förväntas leda till intäkts- och kostnadssynergier, optimering av produktportföljen och förstärkning av organisationen.

Vi ser samtidigt ett kommande affärsflöde från våra internationella partners. Vi har framgångsrikt tecknat ett distributionsavtal avseende vårt självtest för bakteriell vaginos med Walmart i USA. Walmart är den största detaljhandelskedjan i USA. I oktober har Windsor Pharma lagt sin första order, liksom Savyon Diagnostics, med vilka vi nyligen tecknade ett distributionsavtal för den israeliska marknaden. Beställningarna från Windsor Pharma och Savyon Diagnostics kommer att levereras under fjärde kvartalet.

Stark pipeline av nya produkter  

Vi har under året arbetat fokuserat med utveckling och inlicensiering av nya produkter inom ramen för vårt koncept Diagnostisera, Behandla, Förebygga. Genom samgåendet med Pharmiva utökas portföljen med en unik och patenterad behandling av bakteriell vaginos. Därtill har vi adderat ett urinvägsinfektionstest och ett klimakterietest till vårt erbjudande. Under nästa år räknar vi med att kunna lansera en patenterad behandling av vestibult, som är resultatet av vår egen forskning och utveckling. Även en egenutvecklad produkt som förebygger urinvägsinfektioner ligger i pipeline. Sammantaget avser vi att lansera tio nya produkter under 2024 inom ramen för vår strategi, vilket innebär att produktportföljen blir alltmer komplett.

Leveransförseningar till Israel påverkar tredje kvartalet 

Under tredje kvartalet sjönk försäljningen som en följd av leveransförseningar till vår produktionsenhet i Israel och en väntad lägre försäljning inom affärsområde Lifestyle Consumer. Leveransförseningarna innebär att försäljning uppgående till ca 1,7 miljoner kronor har förskjutits till fjärde kvartalet. Försäljningen i kärnverksamheten Medical Consumer växer fortsatt, och bruttomarginalen förväntas öka under 2024 som resultat av högre produktion i Israel till följd av nya partneravtal. Den pågående allvarliga konflikten i Israel har inte påverkat vår tillverkningsenhet i Caesarea då den inte ligger i omedelbar närhet till de drabbade områdena. Både produktion och leveranser fortsätter att fungera normalt.

Tydlig plan framåt för ökad försäljning och lönsamhet

Sammanfattningsvis räknar vi med att vi kommer att kunna se väsentliga förbättringar från och med årsskiftet, då fusionen med Pharmiva är slutförd och verksamheten integrerad. Tillsammans med vår starka portfölj av nya produkter, framgångarna i Sverige, de nya avtal som tecknats med våra internationella partners och förstärkningen av organisationen står vi väl rustade för en snabb försäljningstillväxt under 2024 och målsättningen att nå lönsamhet under 2025.

Erik Sundquist
VD 

Om PEPTONIC medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av unika medicinska behandlingar inom området intim kvinnhälsa. Under varumärket VagiVital®️ omfattar produktportföljen behandlingar för olika tillstånd, såsom vaginal atrofi, bakteriell vaginos och urinvägsinfektioner. De kliniskt testade produkterna adresserar den växande efterfrågan på intim självvård inom affärskonceptet Diagnostisera, Behandla, Förebygga. Sverige fungerar som referensmarknad för att underlätta geografisk tillväxt i samarbete med lokala distributörer. USA är den största marknaden sett till försäljning. Företaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, med ett försäljningskontor i New York, NY, och en FoU-enhet i Caesarea, Israel. Peptonic Medical har också ett helägt dotterbolag, Lune Oy, i Finland, med fokus på hållbara periodprodukter som säljs under varumärket Lunette®️ (www.lunette.com). Företagets aktier är noterade på www.spotlightstockmarket.com sedan 2014.

FINANSIELL INFORMATION

Koncern

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under det tredje kvartalet uppgick till 9 525 (12 180 KSEK), vilket resulterade i en minskning med 2 655 KSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Denna minskning beror främst på en leveransförsening med ett värde på 1 700 KSEK, vilket kommer att realiseras under det fjärde kvartalet. Övriga rörelseintäkter var för perioden 869 (1 037) KSEK. Under de första nio månaderna uppgick försäljningen av varor till 30 330 (33 442) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för perioden var 869 (1 037) KSEK.

Affärsområdet Lifestyle Consumer har minskat sin försäljning med 2 MSEK jämfört med samma period föregående år då man fokuserat på kärnmarknaderna och sett över kostnaderna vilket har resulterat i ett förbättrat rörelseresultat trots lägre försäljning jämfört med föregående år. 

Bortsett från leveransförseningen så växer kärnverksamheten Medical Consumer jämfört med samma period föregående år. Den viktiga referensmarknaden Sverige växer fortsatt mycket snabbt och kvartalet var det tredje i rad som utgör det försäljningsmässigt bästa kvartalet hittills.

Rörelsekostnader – Under tredje kvartalet uppgick kostnaderna till -17 474 (-20 154) KSEK. Kostnader för sålda varor för detta kvartal uppgick till -5 008 (-5 043) KSEK, vilket motsvarar en bruttovinst om 4 516 (7 137) KSEK samt en bruttomarginal på 47% (59%). Under Q3 har bruttomarginalen beräknats enligt ny modell för den egna produktionen vilket resulterar i en lägre bruttomarginal jämfört med perioden 2022. Enligt den nya modellen hade föregående års bruttomarginal hamnat på 46%. Under de första nio månader var kostnader för produkter -14 727 (-14 440) KSEK vilket motsvarar en bruttovinst om 15 603 (19 002) KSEK samt en bruttomarginal om 51% (57%). Förbättrade kostnadskontrollåtgärder har resulterat i en förbättring av rörelseresultatet för det här kvartalet jämfört med samma period föregående år, även om intäkterna är lägre.

 
Resultat – Koncernens resultat efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -7 482 (-8 524) KSEK, en förbättring jämfört med samma period förgående år tros lägre försäljning. För de första nio månader är motsvarande resultat -22 943 (-28 825) KSEK. 


Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 sep 2023, till 8 703 (3 015) KSEK. 

Eget kapital – Koncernens egna kapital per den 30 sep 2023 uppgick till 76 487 (56 919) KSEK, vilket ger en soliditet om 85 (64) procent. 

Skulder – Koncernens kortfristiga skulder uppgick, per den 30 sep 2023, till 13 325 (32 747) KSEK. Varav 4 800 KSEK avser räntebärande anstånd hos Skatteverket.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 31 (31). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 32 (33). 

FINANSIELL INFORMATION

Moderbolaget PEPTONIC Medical AB

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under tredje kvartalet till 1 862 (1 024) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 0 (0) KSEK. För de första 9 månaderna uppgick försäljning av varor 4 753 (7 926) KSEK. 

Rörelsekostnader – Kostnader för tredje kvartalet uppgick till -6 518 (-7 383) KSEK. Under perioden har kostnader för sålda varor varit -548 (-767) KSEK. Kostnaderna för första 9 månader var -19 241 (-20 763) KSEK. Under perioden har kostnader för produkter varit -1 499 (-3 609) KSEK. 

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -4 632 (-5 794) KSEK. Resultat belastas med finansiella kostnader om -125 KSEK varav 111 KSEK avser orealiserade valutakursdifferenser, de finansiella intäkterna uppgår till 150 KSEK och avser orealiserade valutakursdifferenser.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 september 2023, till 5 038 (148) KSEK.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 30 september 2023 uppgick till 94 951 (111 902) KSEK, vilket ger en soliditet om 92 (83) procent. Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 som genomfördes under det andra kvartalet har medfört en ökning av bolagets egna kapital om ca: 9,7 MSEK.

Skulder – Bolagets skulder uppgick, per den 30 september 2023, till 7 983 (22 249) KSEK, där 4 801 KSEK är räntebärande. 

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 3 (3). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 4 (3).

Aktie – Totalt antal utstående aktier per den 30 september 2023 var 1 175 179 689 (191 639 642) stycken. Antalet utestående teckningsoptioner uppgår till 392 741 200 stycken. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna ökar antalet aktier med 392 741 200.

NOTER

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen (9 kap. Delårsrapport) och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

Not 1 – Transaktioner med närstående

Koncern/moderbolaget

Under perioden har företag företrädda av styrelsemedlemmar anlitats på konsultbasis. Totala arvoden under perioden uppgår till 67 (513) KSEK exklusive moms och avser i övrigt huvudsakligen affärsutvecklingstjänster. Samtliga transaktioner mellan närstående parter baseras på marknadsmässiga villkor. Inga övriga ledande befattningshavare, eller närstående till dessa, har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärstransaktioner med bolaget som är eller var ovanlig till sin karaktär eller sina avtalsvillkor, och som inträffat under året.

Not 2 – Immateriella anläggningstillgångar

Koncern/moderbolaget

Patent-och utvecklingskostnader aktiveras och avskrivs på 20 år från det att första intäktskronan har tillförts koncernen, avskrivningen startade för helåret 2019. Aktiverade patent- och utvecklingskostnader beräknas medföra framtida intäkter till koncernen. I balansräkningen är patent- och utvecklingskostnaderna upptagna till anskaffningsvärde, reducerat med avskrivningar som genomförts. 

Not 3 – Materiella anläggningstillgångar

Koncern/moderbolaget

I koncernen finns aktiverade verktyg för framställning av produkter.

Not 4 – Finansiella anläggningstillgångar

Moderbolaget

Per 2023-09-30 uppgår totalt 13 935 KSEK för andelar i helägda dotterbolag. 

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké för 2023 2024-02-23

Stockholm den 24 oktober, 2023

Anders Blom, styrelseordförande Daniel Rudeklint, styrelseledamot

Anna Stinger, styrelseledamot Anders Norling, styrelseledamot

Tarek Shoeb, styrelseledamot

Erik Sundquist, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, VD PEPTONIC Medical AB. Tel: +46 722 499 043

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta.