Bokslutskommuniké perioden januari – december 2019

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.spotlightstockmarket.com , kortnamn: PMED).

2019 kvartal 4 (okt-dec)

 • Omsättning produkter 394 (263) KSEK
 • Bruttovinst 321 (137) KSEK, 81% (52%)
 • Rörelseresultat -11 508 (-4 642) KSEK
 • Resultat per aktie -0,09 (-0,06) SEK

Helåret 2019 (jan-dec)

 • Omsättning produkter 4 408 (383) KSEK
 • Bruttovinst 2 583 (232) KSEK, 59% (61%)
 • Rörelseresultat -23 922 (-14 311) KSEK
 • Resultat per aktie -0,18 (-0,17) SEK

VD har ordet

Vi har nu det första helåret med VagiVital på marknaden att blicka tillbaka på. 2019 var ett händelserikt år i Peptonic med många framgångar och positiva händelser.

Försäljningen av VagiVital på hemmamarknaden har utvecklats positivt. Produkten har etablerat sig bland de tre mest sålda inom kategorin (hormonfritt) i butiksledet och är nummer två inom näthandeln. Detta enligt 2019 års försäljningsstatistik från Sverige. Marknadsandelen i butik är ca 6% medan den inom näthandeln uppskattas till hela 25%. Eftersom näthandeln ökar mycket snabbare än butikshandeln (8% vs. 60% tillväxt från 2018 till 2019), så är vi väl positionerade inför framtiden. Dock är butiksförsäljningen volymmässigt fortfarande viktigare än näthandeln, vilket gör att vi arbetar enträget för att komma in på allt fler apoteksbutiker. Idag säljs VagiVital i ca 500 apotek i Sverige av drygt 1400. Målet är självfallet att utöka antalet apotek som säljer VagiVital under innevarande och kommande år. En säljstyrka har hyrts in för att under våren bearbeta apotek som säljer VagiVital. Vi kommer därefter att utvärdera denna satsning och besluta om fortsättningen.

Genom en nyligen genomförd kundundersökning har vi kunnat se att ca 40% av de som köpt VagiVital har tidigare inte behandlat sina symtom, medan ca 60% har tidigare använt andra produkter. Detta är ett bevis för att vi lyckats nå fram med vårt budskap till en hittills outnyttjad målgrupp om att bryta tabun, visa på en ny tonalitet inom kategorin och erbjuda en hormonfri produkt med bevisad effekt och säkerhet.

Under innevarande år kommer vi att satsa på ökad bearbetning av både apotek och profession d.v.s. främst barnmorskor och gynekologer. Användning av hormonbaserade produkter för behandling av vaginal torrhet är fortfarande mycket vanligare än att använda hormonfria produkter. Detta beror till stor del på att hormonbaserade produkter fortfarande förskrivs i stor omfattning. Det vill vi ändra på genom att informera förskrivarna om VagiVital. Här förväntar vi oss att resultaten av den pågående studien med cancerpatienter kommer att ge bra stöd.

I Finland blev lanseringen av VagiVital (under varumäket Femisan Vital) mycket framgångsrik. Antalet sålda förpackningar låg på samma nivå som i Sverige, trots en hälften så stor kundmålgrupp. Detta tillskrivs framför allt Orion Pharmas tillgång till apoteksdistribution, ett starkt varumärke och en aktiv säljstyrka som bearbetar både apoteken och gynekologer, samt att produkten fungerar bra.

I Norge och Danmark har försäljningen av VagiVital via nätbutik utvecklats som förväntat. Dessutom har två gynekologikliniker i Norge köpt in produkten. Vi fortsätter annonseringen i sociala medier och siktet är att komma in på apoteken detta år. I England och Hong Kong är lanseringen ännu i tidig fas.

Yuanjia Bio förbereder den fullskaliga lanseringen av VagiVital genom att redan nu påbörja bearbetningen av förskrivare och potentiella kundgrupper i Kina. Detta sker bl.a. genom att lansera en egen hemsida för VagiVital på kinesiska och erbjuda produkten i en förlansering utan att göra reklam för de medicinska indikationerna. Inför denna kampanj har Yuanjia beställt 53 000 st VagiVital -förpackningar med leverans i maj. Registreringsprocessen för VagiVital beräknas vara klar under Q1 2021. Därefter kan den lanseras och marknadsföras på basen av de godkända medicinska indikationerna.

I väntan på att 510(k) -ansökan skall godkännas, så pågår en aktiv sökprocess för att hitta distributör för VagiVital i USA.

Rörelseresultatet för året blev – 23,9 Mkr. Intäkter från försäljningen blev 4,4 Mkr, med en bruttovinst om 59%. En försenad leverans från vår tillverkare gjorde att en försäljning om 1,1 MSEK har förskjutits till kvartal 1 2020. De poster som påverkade kostnadssidan mest var annonsering & PR i Sverige, flytten av Notified Body från England till Tyskland, avskrivningar för aktiverade utvecklingskostnader, legala kostnader i samband med avtalen med Yuanjia Bio och Adexilis och förberedelser för 510(k) -ansökan i USA. Tillsammans medförde de extrakostnader jämfört med föregående år om 9,8 Mkr. Mer detaljerad information finns i stycket ’Finansiell Information’ nedan.

Innevarande år blir minst lika spännande som fjolåret i Peptonic. Vi kommer att fortsätta satsningarna i marknadsföringen av VagiVital i de kanaler och på de sätt som vi sett ger bäst resultat. Vi fortsätter att söka distributörer för produkten runt om i världen, stötta våra samarbetspartners, liksom att söka produkter för att utöka vår portfölj inom kvinnohälsa.

Jag vill ta detta tillfälle i akt och tacka alla aktieägare för förtroendet, samt styrelse och anställda för ett framgångsrikt arbete under 2019.

Stockholm den 27 februari, 2020.
Johan Inborr
VD, Peptonic Medical

Finansiell information

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under fjärde kvartalet till 394 (263) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 5 (20) KSEK. För helåret uppgick försäljning av varor till 4 408 (383) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för helåret 64 (86) KSEK. En försenad leverans från vår tillverkare gjorde att en försäljning om 1,1 MSEK har förskjutits till kvartal 1 2020.

Kostnader – Kostnader för fjärde kvartalet uppgick till -11 907 (-4 925) KSEK. De kostnader som väsentligt har ökat under kvartalet är att vi efter diskussioner i styrelsen och med revisorn beslutat att avskriva aktiverade kostnader och patent med 5% årligen med start 2019, det har kostnadsförts med 2 855 KSEK. Vidare har en stor marknadsföringskampanj kostnadsförts under kvartalet, beräknad merkostnad jämfört med föregående år om 1 132 KSEK. Kostnaden för att söka godkännande i USA, s k 510(k) har även kostnadsförts om 430 KSEK. Ett bonusprogram har belastat bolaget om 1 432 KSEK inkl beräknade sociala kostnader, bonusen planeras att utbetalas i form av nyemitterade aktier vilket ska fastställas vid kommande bolagsstämma. Vilket totalt har belastat bolaget med 5 849 KSEK under kvartalet. Kostnaderna för helåret var -23 922 (-14 381).

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till -11 462 (-5 133) KSEK. För helåret är motsvarande resultat -24 509 (-14 941) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 december 2019, till 35 984 (11 365) KSEK. Under kvartalet har bolaget fått in netto 22 000 (0) KSEK i nyemitterat kapital via den riktade nyemissionen till Vidarstiftelsen. Totalt under året har netto efter kostnader 54 972 (10 498) KSEK nyemitterats Kostnaden för detta har varit cirka 3% (16%) av det emitterade kapitalet.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 31 december 2019 uppgick till 85 713 (55 251) KSEK, vilket ger en soliditet om 93 (80) procent. Under kvartalet genomfördes en riktad nyemission som tillförde bolaget 22,0 MSEK utan kostnader.

Skulder – Bolaget skulder uppgick, per den 31 december 2019, till 6 237 (13 910) KSEK. Den stora skillnaden avser slutamorteringen som genomförts under juni månad av brygglånet om 10 500 KSEK.

Organisation – Under helåret uppgick genomsnittligt antal anställda till 2 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 3 (2). Utöver detta finns från 2018 en marknadschef och en kvalitetschef inhyrda som konsulter. Vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå. I augusti 2019 anställdes även en produktchef.

Aktie – Totalt antal aktier per den 31 december, 2019 var 138 128 306 stycken (86 028 600).

För nyckeltal, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, och förändring av eget kapital, ladda ner kommuniké som PDF:

Ladda ner PDF ”

Förslag till vinstdelning

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning och att ingen utdelning sker.

Årsredovisning

Fullständig årsredovisning för 2019 kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor för beställning och på hemsidan från och med 2020-04-15.

Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 2020-05-14.

Granskning och försäkran

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Finansiell kalender

 • Årsredovisning 2019: 2020-04-15
 • Delårsrapport 1: 2020-05-14
 • Delårsrapport 2: 2020-08-17
 • Delårsrapport 3: 2020-11-10
 • Bokslutskommuniké: 2021-02-26

Stockholm den 27 februari, 2020
Hans von Celsing, styrelseordförande
Arne Ferstad, styrelseledamot
Marianne Östlund, styrelseledamot
Leni Ekendahl, styrelseledamot
Johan Inborr, CEO

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020.

Ladda ner bokslutskommunikén som PDF

Ladda ner PDF ”


Om VagiVital®

VagiVital® är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.