Bokslutskommuniké januari-december 2018

Perioden januari – december 2018

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064

(www.aktietorget.se, kortnamn: PMED)

2018 kvartal 4 (okt-dec)

 • Omsättning produkter 263 (0) KSEK
 • Bruttovinst 137 (0) KSEK, 52% (0%)
 • Orderingång 1 431 (0) KSEK
 • Rörelseresultat -4 572 (-4 753) KSEK
 • Resultat per aktie -0,06 (-0,11) SEK

Helåret 2018 (jan-dec)

 • Omsättning produkter 383 (0) KSEK
 • Bruttovinst 232 (0) KSEK, 61% (0%)
 • Orderingång 1 551 (0) KSEK
 • Rörelseresultat -14 311 (-12 962) KSEK
 • Resultat per aktie -0,17 (-0,30) SEK

VD har ordet

Det nya året började som det gamla hade slutat d.v.s. med full fokus på CE-märkning och förberedelserna inför en lansering av VagiVital®. CE-märkningen erhölls i juni och redan i juli lanserades VagiVital® via vår egen nätbutik (www.VagiVital.se). Mottagandet hos kundmålgruppen blev så bra som vi kunde ha hoppats på. Återkopplingen från kunderna har varit väldigt positiv. Detta bekräftades bl.a. i resultaten från en kundundersökning som genomfördes i december. Av de kvinnor som använt VagiVital® i minst två månader hade hela 89% upplevt en tydlig förbättring avseende sina symtom. Resultaten ligger helt i linje med resultaten från den kliniska studien, vilket är mycket tillfredsställande.

Tack vare en väl genomförd marknadsföring har intresset för VagiVital® bland apoteken och olika e-handelsplattformar ökat med tiden. Idag finns VagiVital® att köpa på följande ställen;

Apoteket AB:s 30 största butiker runt om i landet och på dess nätbutik, på Apoteket Hjärtats nätbutik, på Apoteksgruppens ca 40 franchiseapotek (beställningsvara) och på följande nätapotek: Apotea.se, Apohem.se, Apotek365.se, Meds.se, iApotek.se och Netoteket.se. Arbetet med att bredda distributionen till flera kanaler pågår oförtrutet.

I juni tecknades ett avtal med Orion Pharma för distribution av VagiVital® i Finland. Produkten kommer att marknadsföras under Orion Pharmas eget varumärke Femisan Vital. Peptonic erhöll första lanseringsordern i oktober. Lanseringen har senarelagts av marknadsstrategiska skäl, men kommer att ske inom kort. Leverans och fakturering sker under första kvartalet 2019.

Att säkra distribution av VagiVital® på nya marknader har fortsatt hög prioritet. Vi har därför engagerat ytterligare affärsutvecklingsresurser för att hitta distributörer. Fokus ligger på Europa eftersom VagiVital® är CE-märkt, men även andra marknader är självklart av intresse. En sådan marknad är USA, som kräver ett sk. 510k -godkännande. Processen att få VagiVital® godkänd i USA har påbörjats och all nödvändig dokumentation förväntas vara inlämnad under 2019. Marknaden för vaginal atrofi/torrhet i USA domineras av hormonbaserade produkter och uppskattas till drygt 1,3 miljarder Euro. Majoriteten av de som lider av dessa symtom söker dock hormonfria alternativ (Peptonic/TEFEN, 2016). Vi för idag diskussioner med många bolag och hoppas kunna teckna ett flertal distributionsavtal under året. Våra framgångar på hemmamarknaden är en stor fördel i dessa diskussioner.

En patientgrupp som i hög grad drabbas av vaginal atrofi är kvinnor som genomgått cancerbehandling och står på efterföljande behandling med aromatashämmare. Dessa kvinnor kan inte behandlas med hormoner t.ex. östrogen för sina besvär. VagiVital® är då ett utmärkt hormonfritt alternativ för dessa kvinnor. För att bekräfta detta och för att höja kunskapen om VagiVital® bland professionen, så kommer vi att genomföra en undersökande studie med denna patientgrupp under året. Förberedelserna är redan i full gång och första patienterna planeras att gå in i studien i april. Resultaten beräknas föreligga under Q1 2020.

Marknadsföring kräver kapital, vilket bolaget har skaffat dels genom en företrädesemission i juni och dels genom sk. ’on-tap financing’ avtal med Recall Capital. Företrädesemissionen övertecknades kraftigt och tillförde bolaget drygt 10 Mkr efter emissionskostnader. Avtalet med Recall Capital innebär att Recall Capital lånar in aktier av bolagets aktieägare. De lånade aktierna säljs på marknaden och intäkterna överförs till bolaget, som ersätter Recall med nya aktier genom kvittningsemission. Denna finansieringsmodell är förhållandevis förmånlig för bolaget och har under 2019 tillfört bolaget 2,7 Mkr. Bolaget ämnar fortsätta med denna finansieringsmodell under resterande del av året. Utöver ovanstående kapitalinjektioner har bolaget även upptagit ett brygglån om 10,5 Mkr hos Formue Nord, lånet löper som längst till 31 juli. Tack vare ovanstående kapitalinjektioner har kassan stärkts och gör att vi kan fortsätta med våra marknadsförings- och utvecklingsaktiviteter enligt plan.

Rörelseresultatet för året blev -14,3 Mkr. Försäljningen av produkter uppgick 469 Tkr (exklusive beställningen från Orion Pharma). Marknadsföringskostnader har ökat väsentligt under 2018. Totalt hade vi kostnader på 4,0 Mkr. En annan stor kostnad har varit kostnaden för CE-märkning, ISO certifiering och uppstart av produktion. Tillsammans landade dessa kostnader på 2,8 Mkr. Ytterligare att notera är att posten aktiverade immateriella anläggningstillgångar på balansräkningen har minskat med 1,2 Mkr (från 57,6 Mkr till 56,4 Mkr per 2018-12-31).

Vi vill fortsätta utveckla Peptonic till ett komplett kvinnohälsobolag genom att erbjuda flera evidensbaserade produkter. Detta kan ske genom egen utveckling, in-licensiering eller distribution. Samtal med potentiella samarbetspartner med sikte på att lansera nya produkter på den nordiska marknaden pågår fortlöpande.

Med detta sagt, så kan vi konstatera att Peptonic är inne i en spännande tillväxtfas och innevarande år kommer att bli minst lika spännande som förra. Jag vill tacka alla aktieägare, styrelsen, leverantörer och rådgivare för allt stöd och hjälp och för visat förtroende, samt framföra ett stort tack till mina närmaste medarbetare för en jätteinsats under året.

Stockholm den 27 februari, 2019.

Johan Inborr
VD, Peptonic Medical

Finansiell information

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under fjärde kvartalet till 263 (0) KSEK. Motsvarande intäkter för helåret uppgick till 383 (0) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 20 (169) KSEK och för helåret 86 (169) KSEK.

Kostnader – Kostnader för fjärde kvartalet uppgick till -4 855 (-4 922) KSEK. Kostnaderna för helåret uppgick till -14 780 (-13 131) KSEK.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för fjärde kvartalet uppgick till -5 063 (-4 730) KSEK. Resultat efter finansnetto för helåret uppgick till -14 871 (-12 973) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 december 2018, till 11 365 (7 054) KSEK. Under året har bolaget fått in netto 10 898 (11 024) KSEK i nyemitterat kapital. Vidare har ett brygglån upptagits om 10 500 (0) KSEK.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 31 december 2018 uppgick till 55 321 (59 694) KSEK, vilket ger en soliditet om 80 (91) procent.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 2 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 2 (2).

Aktie – Totalt antal aktier per den 31 december, 2018 var 86 028 600 stycken.

För resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, förändring av eget kapital och noter, ladda ner kommuniké som PDF:

Ladda ner PDF ”

Förslag till vinstdelning

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning och att ingen utdelning sker.

Årsredovisning

Fullständig årsredovisning för 2018 kommer att hållas tillgänglig på bolagets kontor för beställning och på hemsidan från och med 2019-04-18.

Ordinarie bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm den 2019-06-19.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Finansiell kalender

 • Årsredovisning 2018: 2019-04-18
 • Delårsrapport 1: 2019-05-15
 • Delårsrapport 2: 2019-08-16
 • Delårsrapport 3: 2019-11-08
 • Bokslutskommuniké: 2020-02-27

Stockholm den 27 februari, 2019

Hans von Celsing, styrelseordförande
Arne Ferstad, styrelseledamot
Marianne Östlund, styrelseledamot
Leni Ekendahl, styrelseledamot
Johan Inborr, CEO

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019.

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta.

Johan Inborr, VD
Telefon: + 46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se


Om VagiVital®

VagiVital®är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital®har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital®som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlight.se, kortkod: PMED) i Stockholm.