Peptonic Medical ger en verksamhetsuppdatering efter de första 120 dagarna med ny VD

Peptonic Medical AB (”Peptonic”) presenterar idag en verksamhetsuppdatering som belyser de strategiska åtgärder som genomförts under Anna Lintons första 120 dagar som VD. Insatserna, som syftar till att uppnå lönsamhet, kombinerar initiativ för ökad försäljning och kostnadseffektivisering.

Initiativ för ökad försäljning

Strategisk fokusförskjutning: Bolaget har tydligare förflyttat sitt fokus mot försäljningstillväxt. Resurser allokeras nu mer till försäljnings- och marknadsaktiviteter för befintlig portfölj av intima egenvårdsprodukter, medan mindre resurser läggs på utveckling av framtida produkter.

Etablerade partnerskap: Tonvikten ligger på att maximera utväxlingen i befintliga partnerskap genom volymökningar och breddning av produkterbjudandet för att dra nytta av redan etablerade kanaler. Samtidigt har initiativ tagits för att utöka distributionen i Europa och att lansera det egna varumärket VagiVital i USA.

Ökad närvaro i Amerika: Under 2023 stod Amerika, främst USA, för 45 procent av bolagets försäljning av VagiVital, vilket gör USA till Peptonics mest betydande marknad. Pågående diskussioner med befintliga partners inom detaljhandelskedjor som Walgreens och CVS om att bredda produktutbudet med fler av Peptonics intimvårdsprodukter, samt återinföra och utöka sortimentet hos Walmart, skapar goda förutsättningar för framtida försäljningstillväxt under första halvåret 2025.

Lanseringen av det egna varumärket VagiVital i USA väntas under hösten 2024, vilket ytterligare stärker Peptonics marknadsnärvaro. Nyligen tecknades avtal med en partner i USA som stödjer lanseringsarbetet och säljaktiviteterna.

Bredda distributionen i Europa: Försäljningen av VagiVital och Vernivia var relativt jämnt fördelad mellan Norden och övriga Europa, vilket utgjorde de resterande 55 procenten av försäljningen under 2023. Förhandlingar pågår med potentiella partners för att bredda distributionen och öka försäljningsvolymerna i Europa, särskilt i Spanien, Italien och Frankrike

Åtgärder för kostnadseffektivisering

En ordentlig översyn av bolagets omkostnader har resulterat i åtgärder som gradvis minskar dessa avsevärt. Full effekt av initiativen förväntas runt årsskiftet.

Reducera organisationen: Personalen och styrelsen har reducerats efter noggranna avvägningar för att effektivisera bolagets resurser och bibehålla kapacitet att öka omsättningen.

Minskad produktutveckling: Planen att utveckla och lansera tio produkter under 2024 har minskats till fyra, vilket frigör resurser för försäljnings- och marknadsaktiviteter.

Dotterbolaget Lune: Under 2023 omsatte Peptonics dotterbolag Lune 11,3 MSEK, med ett negativt rörelseresultat på -4 MSEK. Trots flertalet initiativ att skapa tillväxt och lönsamhet har den ökade konkurrensen bidragit till fortsatt minskning av försäljningen och ökning av förlusterna. Lune ansökte om konkurs under våren 2024. Avvecklingen av Lune kommer att minska Peptonics omkostnader och förbättra rörelseresultatet.

Sammanfattningsvis uttrycker VD Anna Linton stark tillförsikt inför framtiden. ”Genom att fokusera på försäljningstillväxt och fortsatta kostnadseffektiviseringar, är jag övertygad om att vi kommer att vända bolagets utveckling mot lönsamhet”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:                                                                               
Anna Linton, vd Peptonic Medical AB                                                                                                 
Email: anna.linton@peptonicmedical.se                                                                                                  
Telefon: +46 70-244 92 07

Kort om Peptonic                                                                                                                                    Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt svenskt biomedicinskt företag som bedriver utveckling och försäljning av kliniskt bevisade egenvårdsbehandlingar och egendiagnostiska snabbtester inom intim kvinnohälsa. Portföljen säljs under varumärkena Vagivital och Vernivia. Bolagets vision är att lyfta intim egenvård genom att erbjuda kvinnor en unik helhetslösning att på egen hand diagnostisera, behandla och förebygga medicinska tillstånd i underlivet.

Centralt i tillväxtstrategin är geografisk expansion av VagiVital och Verniva via lokala partners. Peptonic Medical avser även att kontinuerligt att bredda bolagets produktportfölj genom förvärv och utveckling av innovativa och konkurrenskraftiga produkter i egen regi. Bolagets mousse-baserade drug-delivery teknologi, Venerol, och gelbasen i VagiVital skapar goda förutsättningar att vidga portföljen.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige, och har dotterbolagen Common Sense Marketing Inc i USA och Peptonic Medical Ltd i Israel.  Peptonic Medical grundades 2009 och företagets aktier är sedan 2014 noterade på Spotlight Stock Market.