Peptonic Medical AB (publ) ingår avtal om lånefinansiering med Recall Capital

Stockholm den 6 november 2018 –  Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att har idag ingått ett låneavtal med Recall Capital (www.recallcapital.se) som möjliggör stärkt rörelsekapital till Bolaget. Lånet kan återbetalas med kontanter, genom en riktad nyemission till Recall Capital med betalning genom kvittning eller genom en kombination av dessa.

Låneavtalet med Recall Capital möjliggör stärkt rörelsekapital till Bolaget. Finansierings-strukturen innebär att aktieägare i Peptonic lånar ut aktier till Recall Capital. Recall Capital omsätter dessa till likvida medel på marknaden där Bolagets aktier är upptagna till handel. De likvida medel som Recall Capital erhåller lånas ut till Peptonic löpande. Lånet kan sedan återbetalas av Peptonic antingen med kontanter eller, om styrelsen finner det mer gynnsamt för Bolaget, genom en riktad nyemission till Recall Capital eller genom en kombination av de båda. Bolaget planerar att kunna ta in upptill 10 MSEK via detta upplägg framtill juni månad 2019.

Vid kontant återbetalning av lånet ska Bolaget betala det belopp som motsvarar Recall Capitals kostnad för att på marknaden köpa det antal aktier som sålts multiplicerat med 1,06.  Om återbetalning av lånet istället sker genom en riktad nyemission ska Recall Capital ha rätt att teckna det antal aktier som Recall Capital har sålt multiplicerat med 1,06. Ingen annan ersättning än den som angivits ovan utgår från Peptonic.

Om styrelsen beslutar att genomföra en riktad emission av aktier kommer det att ske med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 6 november 2018.

Det är styrelsens uppfattning att denna rörelsefinansiering är gynnsam för Bolaget. Peptonics styrelse och ledning har därför lånat ut sina aktier till Recall Capital utan ersättning eller krav på kompensation.

”Det här är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att öka rörelsekapitalet i Peptonic”, säger Hans von Celsing, ordförande i Peptonic.

För mer information, kontakta:

Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018.


Om Peptonic Medical
Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnor som lider av vaginal atrofi (VA) i samband med eller efter klimakteriet.

Peptonic Medical lanserar VagiVital® under 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.www.spotlightstockmarket.com, kortkod: PMED) i Stockholm.

Johan Inborr, CEO
Mobile: + 46 708 853 893
E-mail: johan.inborr@peptonicmedical.se