Nyttjandeperiod för teckningsoptioner av serie TO2 inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG-KONG, BELARUS, JAPAN, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

Idag, den 3 maj 2023, inleds nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO2 i PEPTONIC medical AB (”Peptonic” eller ”Bolaget”). Nyttjandeperioden pågår till och med den 17 maj 2023.

”Kvinnohälsa är eftersatt. Kvinnlig intimhälsa är ännu mer eftersatt. Vi är här för att göra skillnad. Vi gör det genom att skapa en unik portfölj som förbättrar kvinnors liv. Vi bygger ett lönsamt bolag med kliniskt bevisad egenvård enligt principen Diagnostisera, Behandla och Förebygga.  Jag hälsar dig som teckningsoptionsinnehavare välkommen att vara med på och bidra till Peptonics fortsatta och mycket spännande resa!”, säger Erik Sundquist, VD för Peptonic Medical.

Sammanfattade villkor för teckningsoptioner av serie TO2:

Struktur: För varje en (1) teckningsoption av serie TO2 kan innehavaren teckna en (1) ny aktie i Bolaget

Nyttjandeperiod: 3 maj 2023 – 17 maj 2023

Teckningskurs: 0,07 SEK per aktie

Emissionsvolym: 196 370 600 teckningsoptioner berättigar till teckning av 196 370 600 nya aktier. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 13,7 MSEK, före emissionskostnader

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO2: 12 maj 2023

Aktiekapital och utspädning: Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med 4 909 265,00 SEK, från 25 705 648,60 SEK till 30 614 913,60 SEK. Antalet aktier ökar vid fullt nyttjande med 196 370 600 aktier, från 1 028 225 944 aktier till 1 224 596 544 aktier. Utspädningen vid fullt nyttjande uppgår till cirka 16,04 procent av antalet aktier och röster i Bolaget

Vänligen notera att de teckningsoptioner som inte nyttjas senast den 17 maj 2023, alternativt avyttras senast den 12 maj 2023, förfaller värdelösa. För att teckningsoptionerna inte ska förfalla krävs att de aktivt nyttjas för teckning av nya aktier eller avyttras. Observera att vissa förvaltare kan komma att stänga anmälningsmöjligheten tidigare än den 17 maj 2023. Innehavare av teckningsoptioner via förvaltare rekommenderas därför kontakta sin förvaltare tidigt under nyttjandeperioden för att erhålla information om teckning och betalning.

Hur teckningsoptionerna utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget:

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå):

Teckning och betalning genom utnyttjande av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från

respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto):

Ingen emissionsredovisning eller inbetalningsinstruktion kommer att skickas ut. Teckning ska ske genom samtidig

kontant betalning enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts därefter med

interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket.

Brev till innhavare av teckningsoptioner av serie TO2  finns tillgängligt på Bolagets hemsida

www.peptonicmedical.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se
 

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Sundquist, VD

Telefon: +46 72 249 90 43

E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se

Om Peptonic 

Peptonic är ett svenskt innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicinska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnors hälsa. Peptonic har delat upp sin verksamhet i två affärsområden: ”Medical Consumer” och ”Lifestyle Consumer”. Affärsområdet ”Medical Consumer” är baserat på kliniskt bevisad intim självvård och utgör bolagets huvudfokus och säljs under varumärket VagiVital. Affärsområdet ”Lifestyle Consumer” består av livsstilsprodukter med fokus på menstruation, sex och fertilitet och säljs under varumärket Lunette. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Peptonic inom någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Kanada, Japan, Australien, Hong Kong, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.