Kommuniké från extra bolagsstämma i Peptonic Medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att styrelsens förslag enligt kallelsen till extra bolagstämman som hölls den 16 december 2021 godkändes enhälligt.

1. Bolagsstämman beslutade att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och teckningsoptioner (i form av Units) med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande huvudsakliga villkor:

Att genomföra en emission av högst 21 293 293 s.k. units på nedanstående villkor. Varje unit består av tre (3) nyemitterade aktier i bolaget samt två (2) nyemitterade teckningsoptioner i bolaget av serie TO1. Detta innebär att högst 63 879 879 nya aktier och högst 42 586 586 nya teckningsoptioner kan komma att ges ut. Beslutet medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 6 387 987,90 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 4 258 658,60 kronor vid fullt utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna.

En (1) TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs uppgående till 70% av Volymvägt genomsnittspris (VWAP) för PMED:s aktie under de tio (10) handelsdagar vilka föregår 2022-11-11. Emellertid kan den högsta möjliga teckningskursen uppgå till 1,00 SEK (149% av teckningskursen i företrädesemissionen). Som lägst kan nyttjandekursen uppgå till 0,50 SEK per aktie. För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som framgår av Bilaga A (PM från 4 nov).

2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier och två (2) teckningsoptioner TO1. Teckningskursen fastställs till 1,98 SEK per Unit, motsvarande 0,66 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.

3. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till tecknare som tecknat units med stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till aktieägare och övriga som anmält intresse av att teckna units utan stöd av uniträtter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

4. För units som inte tecknats med stöd av företrädesrätt eller utan företrädesrätt enligt punkterna 2-3 ovan, ska tilldelningen ske till garanter av emissionen pro rata i förhållande till garanterat belopp.

5. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 2 mars 2022.

6. Teckning av units med stöd företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 4 mars 2022 till och med den 18 mars 2022. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning.

7. Anmälan om teckning av units utan stöd av företrädesrätt ska ske under den tid som anges i punkt 6 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för units som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

8. Teckning såvitt är fråga om eventuell teckning av emissionsgarant ska ske på särskild teckningslista senast fem (5) bankdagar efter den tid som anges i punkt 6 ovan. Betalning för sålunda tecknade och tilldelade units ska erläggas kontant senast två (2) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga dels tiden för sådan teckning, dels tiden för sådan betalning.

9. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

10. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Beslutet stöddes av alla på stämman röstande aktieägare. Vilket innebär att den av Aktiemarknadsnämnden beviljade dispensen till Vidarstiftelsen från eventuell budplikt stöddes av erforderlig majoritet. Vidarstiftelsens ombud som var närvarande på stämman deltog inte i beslutet för att de i frågan själva ansåg sig vara jäviga.

Denna information är sådan som PEPTONIC Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-16 12:46 CET.

Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic lanserade första produkten, VagiVital®️ AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital®️ Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande intimtvätt. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att gå i täten inom hållbart, intimt välmående.

I oktober 2021 förvärvades samtliga tillgångar från det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade självtester som med hög precision diagnosticerar bakteriell vaginos respektive fostervattenavgång.