Delårsrapport för perioden januari 2021 – mars 2021

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064.
(www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED).

Koncern, Lune Group OY är inkluderad från och med 2020-06-03

2021 kvartal 1 (jan-mar)

  • Omsättning produkter 11 381 (1 781) KSEK
  • Bruttovinst 6 568 (985) KSEK, 58% (55%)
  • Rörelseresultat -6 424 (-5 807) KSEK
  • Resultat per aktie -0,03 (-0,04) SEK

VD har ordet

Första kvartalet 2021 har präglats av ett antal händelser för att fortsatt kunna växa bolaget snabbt.

I februari anställdes Mikael Svensson som General Manager i USA. Förberedelserna för USA-lansering av VagiVital under hösten är nu i full gång. Det pågår parallellt ett intensivt arbete med att vända upp försäljningen av Lunette i USA, vilket vi i kvartalet börjat se tecken på att det sker.

Den sista mars meddelade Peptonic att VagiVital Moisturizing V Cleanser lanseras. Cleansern är ett första steg i det viktiga arbetet att bredda portföljen under varumärket VagiVital.

Under pandemin har bolaget ökat sitt fokus på att accelerera tillväxten av digital försäljning. I första kvartalet 2021 har försäljningen i VagiVitals egna nätbutiker ökat med 93% jämfört med motsvarande period 2020. Detta från förhållandevis låga siffror. För Lunette, som varit på marknaden längre, är motsvarande siffra +50%. Den lyckade satsningen på digital försäljning har vägt upp de utmaningar som funnits och finns i fysiska butiker i samband med pandemin. Som ett led i den ökade digitala satsningen har ett helhetsgrepp tagits fram för VagiVital där bland annat en uppdaterad hemsida lanserades 31/3. Detta för att framgent öka kostnadseffektiv organisk trafik och förbättra konvertering. Här dras också lärdomar från det kostnadseffektiva arbete Lunette historiskt gjort och fortfarande gör för sina kunder på området.

Ett viktigt fokus har i kvartalet varit att effektivisera och optimera samarbetet mellan affärsområdena VagiVital och Lunette. Respektive del av organisationen har tränats på bolagets hela portfölj för att bättre kunna nyttja säljkapacitet. Ett arbete har också gjorts för att förbättra kommunikationen av hela företagets portfölj och dess varumärken för att öka attraktiviteten i erbjudandet till distributionspartners. Ett arbete som kommer fortsätta under hela 2021 och också kommer att innefatta hur bolaget som helhet skall kommuniceras bättre.

Arbetet med att accelerera Lunettes försäljning fortgår. Under kvartalet har kampanjen ”menstrubation” genomförts i ett samarbete med Womaniser. I en omfattande studie med 486 deltagare visade det sig att 93% av de tillfrågade upplevde minskade menstruella smärtor vid masturbation. Kampanjen är i linje med Lunettes arbete med att bryta tabun inom området, vilket ökat engagemang, trafik till våra sidor och därmed också påverkat försäljningen positivt under kvartalet.

Försäljningen under kvartalet av VagiVital uppgick till 3 714 KSEK, där ingick en leverans till Kina och till vår distributör i Finland. Den egna nätförsäljningen växer enligt ovan snabbt (+93%) från förhållandevis små siffror. Nätförsäljningen sker i Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och UK. Att företaget ökat sitt internationella digitala fokus gör också att den lokala marknadsföringen i Sverige dragits ned, trots det fortsätter försäljningen i Sverige att utvecklas positivt både digitalt och i apotekens fysiska butiker.

Resultatet för affärsområdet VagiVital (inklusive hela moderbolagets kostnader) var för första kvartalet -5 610 KSEK, inklusive en belastning med avskrivningar med -695 KSEK.

Försäljningen av menskoppar och tillhörande artiklar uppgick till 7 667 KSEK. Försäljningen i USA förbättras igen från att ha haft det något trögt under 2020. Resultatet för kvartalet blev -814 KSEK (inklusive avskrivningar med 182 KSEK) vilket är något bättre än förväntat. Satsningen på ökad digital försäljning fortlöper och ökningen under kvartalet jämfört med samma period föregående år var +50%. Lunette har byggt upp ett stort engagemang i sociala kanaler och på andra digitala forum. Arbetet skapar ett stort och kostnadseffektivt flöde av besökare till Lunettes digitala kanaler. Där ligger en stor utvecklingspotential för bolaget. Menskoppar är en sällanköpsprodukt, för att affärsmässigt bättre kunna nyttja det stora engagemanget och antalet digitala besökare är det mycket viktigt att även under varumärket Lunette öka antalet produkter. Inte minst återköpsprodukter.

I en jämförelse med föregående kvartal (Q4 2020) har koncernen som helhet ökat försäljningen med 4 123 KSEK (+57%) och samtidigt minskat kostnaderna (exkl kostnad för försålda varor) under Q1 2021 med 2 673 KSEK (-17%).

Framöver skall Peptonic fortsätta sitt fokus på att utveckla den digitala delen av affären. För att göra det krävs ett bland annat ett högt inflöde av nya produkter, vilket kommer ges hög prioritet. Optimeringen hur dessa skall kommuniceras och marknadsföras fortlöper. Detta också med avsikten att kunna attrahera fler och starka distributionspartners världen över.

För ordningens skull vill bolaget informera att den förundersökning Ekobrottsmyndigheten inlett rörande grovt insiderbrott fortfarande pågår. Bolaget och dess företrädare avser även fortsättningsvis samarbeta med myndigheten i frågan.

Bromma, den 12 maj 2021

Erik Sundquist, VD


Finansiell information

Förvärvet av Lune Group OY genomfördes 2020-06-03, i denna redovisning finns deras resultat med från och 2020-06-03 i koncernredovisningen.

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under första kvartalet till 11 381 (1 781) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet -10 (11) KSEK.

Kostnader – Kostnader för första kvartalet uppgick till -17 795 (-7 599) KSEK. Under kvartalet har kostnader för produkter varit 4 813 (796) KSEK och marknadskostnaderna har varit cirka 7,8 MSEK (inkl löner).

Resultat – Koncernens resultat efter finansnetto för första kvartalet uppgick till -6 491 (-5 807) KSEK

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 31 mars 2021, till 33 520 (28 267) KSEK.. Under kvartalet har bolaget fått in netto 7 500 KSEK i nyemitterat kapital via en kvittningsemission till Vidarstiftelsen

Eget kapital – Koncernens eget kapital per den 31 mars 2021 uppgick till 118 945 (79 907) KSEK, vilket ger en soliditet om 91 (93) procent. Det egna kapitalet ökade netto med 7 500 KSEK genom en kvittningsemission till Vidarstiftelsen.

Skulder – Bolaget skulder uppgick, per den 31 mars 2021, till 11 974 (6 109) KSEK.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 19 (3). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 19 (3). Utöver det fyra på marknadssidan och en kvalitetschef inhyrda som konsulter, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå. Anställda på Lune Group OY inkl dotterbolag avser totalt 13 anställda.

Aktie – Totalt antal aktier per den 31 mars, 2021 var 191 639 642 (138 128 306) stycken.

För nyckeltal, resultaträkning och balansräkning, ladda ner kommunikén som PDF:

Ladda ner rapporten (PDF) »

Granskning och försäkran

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Finansiell kalender

  • Bolagsstämma: 2021-05-27
  • Delårsrapport 2: 2021-08-18
  • Delårsrapport 3: 2021-11-10
  • Bokslutskommuniké: 2022-02-25

Stockholm den 12 maj, 2021
Hans von Celsing, styrelseordförande
Anna Tenstam, styrelseledamot
Marianne Östlund, styrelseledamot
Leni Ekendahl, styrelseledamot
Erik Sundquist, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com, kortkod: PMED) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical -koncernen. Lune Group Oy Ltd. är ett företag grundat av Heli Kurjanen år 2005. Företagets affärsidé är att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda. Bolaget har genom att fokusera på hållbar utveckling, miljöfrågor och främjande av sexualhälsa utvecklats till att gå i täten för menskoppsföretagen. Lunette® menskoppar är ett alternativ till engångsmensskydd och håller i flera år. Företaget har återförsäljare i 50 länder och säljer via sin webbshop Lunette-produkter till över 100 länder. Lune Group har i USA dotterbolaget Lune North America Inc. Lunette® menskoppar är designade, tillverkade och förpackade i Finland. Mer information om Lunette® får du genom att besöka https://www.lunette.com/.

Ladda ner rapporten (PDF) »