Delårsrapport för perioden januari 2018 – september 2018

2018 Kvartal 3 (jul-sep)

 • Rörelseresultat -3 420 (-2 969) KSEK
 • Resultat per aktie -0,04 (-0,07) SEK

2018 Första tre kvartalen (jan-sep)

 • Rörelseresultat -9 739 (-8 209) KSEK
 • Resultat per aktie -0,11 (-0,19) SEK

Finansiell information

 • Intäkter – Försäljning av varor uppgick under tredje kvartalet till 120 (0) KSEK. Första nio månaderna uppgick varuförsäljningen till 120 (0) KSEK.
 • Kostnader – Kostnader för tredje kvartalet uppgick till -3 540 (-2 969) KSEK. Första nio månaderna uppgick kostnaderna till -8 209 (-8 209) KSEK.
 • Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -2 970 (-2 970) KSEK. Resultat efter finansnetto för första nio månaderna uppgick till -9 925 (-8 243) KSEK.
 • Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 september 2018, till  6 005 (11 115) KSEK.
 • Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 30 september 2018 uppgick till 60 384 (64 424) KSEK, vilket ger en soliditet om 93 (91) procent.
 • Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 2 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 2 (2).
 • Aktie – Totalt antal aktier per den 30 september, 2018 var 86 028 600 stycken (43 014 300).

VD har ordet

Tredje kvartalet var fyllt med positiva händelser i Peptonic. Vi öppnade vår nätbutik för VagiVital och försäljningen kom igång, Orion Pharma gjorde sin första beställning inför lanseringen i Finland och Oriola godkände Peptonic som leverantör till ett antal apotekskedjor i Sverige – för att nämna några.

I början av oktober informerade vi om att försäljningen av VagiVital i nätbutiken har utvecklats väl, vilket tyder på ett gott mottagande av produkten. Denna trend har fortsatt även under oktober månad. Vi analyserar kontinuerligt den information vi erhåller från nätbutiken och använder sedan dessa kunskaper och erfarenheter för att förbättra och korrigera annonseringen och informationen mot våra kunder. Från och med förra veckan så finns VagiVital att köpas även på www.apohem.se . Dialogen med apotekskedjorna i Sverige pågår i positiv anda och vi bedömer att det är en tidsfråga innan VagiVital finns att köpas även här.

Vi har även påbörjat arbetet med att lansera VagiVital via egna nätbutiker i Norge och Danmark. Vår målsättning är att köra igång denna försäljning under första kvartalet nästa år. Utöver detta så för vi diskussioner med potentiella distributörer utanför den nordiska marknaden. När det gäller USA så pågår en analys av vilken dokumentation som krävs för att registrera VagiVital. Vår bedömning är att en registrering (som medicinteknisk produkt enligt ett sk. 510 (k) -förfarande) kommer att avsevärt förbättra möjligheterna att hitta en bra distributör och samarbetspartner på denna marknad.

Förutom all utåtriktad aktivitet, så pågår även arbete med att utöka bolagets produktportfölj inom området kvinnohälsa. Detta enligt Peptonics långsiktiga strategi att växa både organiskt och genom förvärv inom detta snabbt växande marknadssegment. Ett flertal produkter är under utvärdering.

Resultatet för tredje kvartalet blev som förväntat. Det är framför allt investeringarna i marknadsföringen av VagiVital som har bidragit till de ökade kostnaderna, medan intäkterna från försäljningen fortfarande är relativt låga. Trenden är dock klart positiv.

Det är alltså full fart och hög aktivitetsnivå i Peptonic med många spännande händelser att se fram emot. Vi kommer självklart att hålla våra aktieägare och marknaden informerade.

Johan Inborr

VD

Bolagsöversikt

Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnor som lider av kvinnospecifika sjukdomar eller medicinska tillstånd.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight aktiehandelsplats (www.spotlightstockmarket.com , kortkod: PMED) i Stockholm.

Om VagiVital®
VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan.

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar. Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

Peptonic Medical har lanserat VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se och på www.vagivital.se .

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 22 mars 2018 meddelades att Bolaget är nära att erhålla CE-märkning. Detta efter att man erhållit rapporten från granskningen av den sk. ’Technical File’ för bolagets produkt VagiVital®. Granskningen har gjorts av Lloyd’s Register Quality Assurance, Ltd. (LRQA) i England, som agerar som sk. Notified Body. Bolaget lämnade in sin Technical File i januari.
 • Vid bolagsstämman den 28 mars 2018 omvaldes styrelsen i sin helhet.
 • Den 10 april 2018 meddelades att Styrelsen i Peptonic Medical, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 mars 2018, har beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 43 014 300 aktier till en kurs på 0,29 SEK per aktie.
 • Den 24 april 2018 meddelades att man idag tecknat ett avtal om kommersiell tillverkning av Peptonics hormonfria egenvårdsprodukt VagiVital® med Orion Corporation (’Orion’), som har sitt huvudkontor i Esbo, Finland. Avtalet är icke-exklusivt och ett resultat av en framgångsrik överföring av tillverkningsprocessen inom ramen av det teknologiöverföringsavtal som bolagen tecknade i december 2017.
 • Den 8 maj 2018 meddelades att nyemissionen varit framgångsrik och kraftigt övertecknad. Emissionen har slutförts och tillför Bolaget cirka 12,5 MSEK före avdrag förtransaktionskostnader.
 • Den 31 maj 2018 meddelades att bolagets första produkt – VagiVital® – har fått godkännande för CE-märkning. Godkännandet har utfärdats av Lloyd’s Register Quality Assurance, Ltd. (LRQA) i England. Genom CE-märkningen har Bolaget rätt att marknadsföra VagiVital® inom hela EU och EES området.
 • Den 29 juni 2018 meddelades att Bolaget ingått ett avtal om marknadsföring, försäljning och distribution av Peptonics hormonfria egenvårdsprodukt VagiVital® med Orion Corporation (’Orion’) i Finland. Orion kommer att lansera produkten i år under ett eget varumärke.
 • Den 9 juli informerade Bolaget om att VagiVital® nu finns att köpa i nätbutiken på länken www.vagivital.se . VagiVital® är Peptonics hormonfria egenvårdsprodukt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 3 oktober informerade Bolaget om att man erhållit första beställningen från Orion Pharma av den finländska versionen av VagiVital® inför lanseringen. Värdet av beställningen uppgår till över en miljon kronor och leveransen skall ske under innevarande år.
 • Den 6 november hölls en extra bolagsstämma, där styrelsens förslag godkändes enhälligt. Beslutet innebär att styrelsen fått ett bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 • Den 6 november meddelades att Bolaget ingått ett låneavtal med Recall Capital (www.recallcapital.se) som möjliggör stärkt rörelsekapital till Bolaget. Lånet kan återbetalas med kontanter, genom en riktad nyemission till Recall Capital med betalning genom kvittning eller genom en kombination av dessa. Låneavtalet med Recall Capital möjliggör stärkt rörelsekapital till Bolaget. Finansierings-strukturen innebär att aktieägare i Peptonic lånar ut aktier till Recall Capital. Recall Capital omsätter dessa till likvida medel på marknaden där Bolagets aktier är upptagna till handel. De likvida medel som Recall Capital erhåller lånas ut till Peptonic löpande. Lånet kan sedan återbetalas av Peptonic antingen med kontanter eller, om styrelsen finner det mer gynnsamt för Bolaget, genom en riktad nyemission till Recall Capital eller genom en kombination av de båda. Bolaget planerar att kunna ta in upptill 10 MSEK via detta upplägg framtill juni månad 2019.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké: 2019-02-27

Stockholm den 9 november, 2018

Hans von Celsing, styrelseordförande                           Arne Ferstad, styrelseledamot

Marianne Östlund, styrelseledamot                               Leni Ekendahl, styrelseledamot

Johan Inborr, CEO

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Inborr, CEO PEPTONIC medical AB:
Tel: +46 708 853 893

Notera: Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld och framtid. Dessa uppgifter ska betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning. Inga garantier kan lämnas att dessa uppgifter är korrekta.

Johan Inborr, VD
Telefon: + 46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se