Peptonic Medical publicerar prospekt i samband med en till cirka 80 procent garanterad företrädesemission om cirka 42,2 MSEK

Den 16 december 2021 bemyndigade den extra bolagsstämman styrelsen i Peptonic Medical AB (“Bolaget”), att besluta om att genomföra en nyemission av högst 63 879 879 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, motsvarande högst cirka 42,2 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”). Styrelsen har med anledning därav upprättat ett EU-tillväxtprospekt som idag har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen.

Emissionslikviden från Företrädesemissionen och teckningsoptionerna ska huvudsakligen användas för förvärvet av Common Sense, för fortsatt kommersiell lansering och internationell expansion av produktserierna VagiVital och Lunettes samt till utveckling av nya produkter inklusive kliniska studier. Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av garantiåtaganden från Bolagets största aktieägare, Vidarstiftelsen. 

Offentliggörande av prospekt

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det EU-tillväxtprospekt som upprättats av Bolaget och idag godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen. EU-tillväxtprospektet finns tillgängligt för nedladdning här och kommer även att inom några dagar finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Prospekt och anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets och Partner Fondkommissions www.partnerfk.se respektive hemsidor.

– Peptonic är en medicinteknisk start-up koncern med visionen att bli en ledande aktör inom kliniskt beprövade egenvårdslösningar för kvinnor. Detta efter principen diagnosticera – behandla – förebygg. Med förvärvet av Common Sense har Peptonic tagit ytterligare ett viktigt steg mot förverkligandet av denna strategi, berättar Erik Sundquist, VD

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattar högst 63 879 879 aktier.
  • Teckningskurs för en (1) Unit uppgår till 1,98 SEK, motsvarande en teckningskurs om 0,66 SEK per aktie. De vidhängande teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
  • Erbjudandet storlek uppgår till 42,2 MSEK.
  • Företrädesemissionen omfattas till 80 procent av garantiåtaganden från Bolagets största aktieägare Vidarstiftelsen 
  • Teckningsperioden är 4-18 mars 2022. Utfallet av Erbjudandet planeras offentliggöras den 23 mars 2022 och beräknad likviddag är den 25 mars 2022.

Ladda ner prospekt »

Kontakt för mer information
Erik Sundquist, VD
Telefon: + 46 722 49 90 43
E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se


Om Peptonic Medical AB

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av medicintekniska behandlingar och livsstilsprodukter inom området kvinnohälsa. Peptonic lanserade första produkten, VagiVital®️ AktivGel, mot vaginal atrofi, i juli 2018. I april 2021 lanserades VagiVital®️ Moisturizing V Cleanser, en återfuktande och förebyggande intimtvätt. Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com) i Stockholm.

Sedan augusti 2020 ingår Lune Group Oy Ltd. som ett helägt dotterbolag i Peptonic Medical. Bolaget grundades 2005 med affärsidén att leda en lättsam mensrevolution i en positiv anda via patenterade menskoppar. Bolaget utvecklas nu till att gå i täten inom hållbart, intimt välmående.

I oktober 2021 förvärvades samtliga tillgångar från det israeliska bolaget Common Sense Ltd. Common Sense har utvecklat unika och patenterade självtester som med hög precision diagnosticerar bakteriell vaginos respektive fostervattenavgång.