PEPTONIC Medical AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Peptonic Medical AB (“Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående företrädesemission om ca 25,4 MSEK som beslutades och offentliggjordes den 19 november 2020 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandum”). Sedan Bolaget offentliggjorde Företrädesemissionen har teckningsförbindelserna ökat och omfattar nu ca 14,8 % av Erbjudandet (tidigare 14,6 %).

Offentliggörande av Memorandum

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det Memorandum som upprättats av Bolaget. Memorandumet och anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga här nedan, på Eminova Fondkommission AB:s hemsida (www.eminova.se) och Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com). 

Ladda ner Investor Memorandum

Ladda ner anmälningssedel

Företrädesemissionen i sammandrag

Emissionen omfattar högst 23 273 087 aktier vid full teckning. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB för fastställande av vem som ska erhålla teckningsrätter i emissionen är den 27 november 2020. Villkoren i Företrädesemissionen innebär att aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 1,09 SEK per ny aktie. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras upp till ca 25,4 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 0,7 MSEK. 

Tidsplan för Företrädesemissionen

Teckningsperiod i Företrädesemissionen1–15 december 2020
Handel med teckningsrätter (TR)1–11 december 2020
Handel med betalda tecknade aktier (BTA)1 december–omkring vecka 4, 2021
Datum för offentliggörande av utfall i FöreträdesemissionenOmkring den 18 december 2020


Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post:  johan.inborr@peptonicmedical.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det Memorandum som offentliggörs genom detta pressmeddelande.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, varken direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland, eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande skulle vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i PEPTONIC Medical AB i någon jurisdiktion.

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital® i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. 

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.se, kortkod: PMED) i Stockholm. 

Ladda ner Investor Memorandum

Ladda ner anmälningssedel