Kallelse till extra bolagsstämma i Peptonic Medical AB (PUBL)

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 6 november 2018 kl.10.00 i Scandic Alvik Konferens lokaler, Gustavlundsvägen 153, 167 51 Bromma.

Anmälan med mera

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 oktober 2018 (den s.k. avstämningsdagen), och
  • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 onsdagen den 31 oktober 2018, under adress, Peptonic Medical AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, med angivande av ”årsstämma”, eller via e-post till info@peptonicmedical.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 30 oktober 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.peptonicmedical.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 86 028 600 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 86 028 600.

Förslag till dagordning:

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av dagordning
  6. Beslut om ändring av bemyndigande för styrelsen att besluta om emission
  7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa ordinarie årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen ökade möjligheter i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Förslaget innebär att beslutet från ordinarie bolagsstämma ändras så att även emissioner med avvikelse från aktieägares företrädesrätt kan genomföras.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 6 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets ovan nämnda webbplats senast två veckor före stämman, dvs. senast den 23 oktober 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Uppsala i oktober 2018

PEPTONIC medical AB (publ)

Styrelsen

Johan Inborr, VD
Telefon: + 46 708 853 893
E-post: johan.inborr@peptonicmedical.se


Om VagiVital®
VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan).

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.  Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

Peptonic Medical har för avsikt att lansera VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt. Mer information finns att läsa på sidan Products.

Om Peptonic Medical
Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnor som lider av vaginal atrofi (VA) i samband med eller efter klimakteriet.

Peptonic Medical lanserar VagiVital® under 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi.

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin® – en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight (www.spotlightstockmarket.com, kortkod: PMED) i Stockholm.