Delårsrapport för perioden januari 2019 – september 2019 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064

Delårsrapport för perioden januari 2019 – september 2019 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064

www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED

2019 kvartal 3 (jul-sep)

 • Omsättning produkter 1 557 (120) KSEK
 • Bruttovinst 692 (95) KSEK, 45% (79%)
 • Rörelseresultat -4 127 (-3 420) KSEK
 • Resultat per aktie -0,03 (-0,04) SEK

2019 första tre kvartalen (jan-sep)

 • Omsättning produkter 4 073 (120) KSEK
 • Bruttovinst 2 321 (95) KSEK, 57% (79%)
 • Rörelseresultat -12 414 (-9 739) KSEK
 • Resultat per aktie -0,10 (-0,11) SEK 

VD har ordet

Tredje kvartalet kan i korthet beskrivas som en period fylld av aktiviteter och händelser för att fortsätta att bygga grunden för framtidens Peptonic. Det är många långsiktiga satsningar som nu görs och som skall bära frukt i framtiden d.v.s. inom några månader upp till först om något år. Vår vision är att bygga en produktportfölj med fokus på kvinnors hälsa och välbefinnande. Produkterna skall ha påvisad behandlingseffekt – något som även skall gälla Peptonics egenvårdsprodukter under epitetet: ’evidens till egenvårdshyllan’. På så sätt skall Peptonics produkter särskilja sig från övriga produkter inom segmentet.

Hemmamarknaden är en viktig referens och erfarenhetskälla om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i marknadsföringen av VagiVital. Vi vill självklart uppnå bra marknadsandelar på hemmamarknaden, men det är ändå försäljning på andra marknader som kommer att vara viktigast för tillväxten i bolaget. Därför är det viktigt att så snabbt som möjligt påbörja försäljningen utanför Sverige. I vissa länder kommer vi att samarbeta med lokala distributörer, medan vi i andra länder har beslutat att öppna egna nätbutiker. Det senare är det snabbaste sättet att komma in på många av de större marknaderna och påbörja försäljningen. Detta med avsikt att så snart som möjligt utöka distributionen till de lokala apoteken eller andra kanaler (butiker) för att förbättra tillgängligheten på produkten. Denna modell har vi sjösatt i Norge och Danmark i september och i England från och med i oktober. Även i Hong Kong kommer vi att öppna egen nätbutik inom kort.

I Finland lanserade Orion Pharma VagiVital i april under det egna varumärket Femisan Vital. Försäljningen sker främst via apoteken i Finland och det har gått väldigt bra. Sedan lanseringen har försäljningsvolymen per månad varit större än i Sverige. Den goda försäljningsutvecklingen beror dels på omedelbar tillgång till en landsomfattande apoteksdistribution och dels på en egen specialiserad säljstyrka som jobbar enbart med apoteken, samt självklart nöjda kunder. Orion Pharma har beställt en ny batch som kommer att levereras innan årets slut.

Under perioden har vi informerat om två distributionsavtal och två lanseringar via nätbutik. Distributionsavtalet med Yuanjia Bio i juli avseende Kina är en stor framgång med stor potential. Yuanjia Bio har inlett registreringsprocessen för VagiVital i Kina. Det är oklart hur lång denna process blir, men siktet är inställt på att lansera VagiVital i Kina under 2021. Yuanjia Bio kommer primärt att med egen säljstyrka marknadsföra VagiVital via gynekologer på sjukhusen, men med avsikt att bredda marknadsföringen till konsument så småningom. Detta beroende på hur den regulatoriska klassningen av produkten kommer att se ut. Avtalet med Adexilis avseende Ungern, Slovakien och Kroatien tecknades i augusti. Förberedelserna inför lanseringen är i full gång och den planeras till första halvåret 2020.

Marknadsföringen av VagiVital i olika medier resurskrävande men nödvändig. Dock har vi genom gemensamma kampanjer med apoteken och med välriktade och vältajmade kampanjer i sociala medier och i TV lyckats hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Under första kvartalet nästa år kommer vi att hyra in en säljstyrka för att besöka och utbilda personalen på apotek där VagiVital finns att köpas. Därefter gör vi en utvärdering för att kunna ta beslut om fortsättningen. Vi har också stärkt vår interna marknadsavdelning med en produktchef. Hon heter Nikolina Spolén och kommer närmast från Kronans Apotek.

Försäljningen i Sverige utvecklas positivt. Trenden visar på en växande volym månad för månad från apotek till kund. I Norge och Danmark har annonseringen i sociala medier kommit igång. Försäljningsvolymerna är ännu blygsamma, men med ökad annonsering kommer de att växa.

Den finansiella situationen i bolaget är bra. Intäkterna ökade med ca 51% jämfört med det föregående kvartalet. Bruttomarginalen har sjunkit jämfört med tidigare. Detta förklaras delvis genom förskottsbetalningen från Yuanjia Bio i samband med distributionsavtalet. Eftersom försäljningspriset till Kina ligger under priserna för Sverige och Finland, påverkas bruttomarginalen negativt. Dock skall detta kompenseras med mycket större volymer framöver. En ytterligare förklaring är att försäljningen under 2018 skedde nästan enbart via egen nätbutik i Sverige, vilket ju innebar en hög bruttomarginal.

Med anledning av hotande avtalslöst Brexit beslöt vi i våras att byta vårt CE-märkningsorgan (sk. Notified Body) från det i England till ett i ett annat EU-land. Vi skrev kontrakt med DQS-Medizintechnik GmbH i Tyskland i juni och påbörjade arbetet med överflyttningen. I september kunde vi informera marknaden om att flytten var genomförd och förnyad CE-märkning för VagiVital erhållits. Den gäller till i maj 2024. Vi är alltså väl rustade att fortsätta lanseringen av VagiVital i Europa utan hot om regulatoriska hinder. Innan maj 2024 skall CE märkningen förnyas enligt det nya Europeiska regelverket. Detta kommer att ställa tuffare krav bl.a. på den kliniska dokumentationen. Här har VagiVital en klar konkurrensfördel och vi bedömer att många av dagens konkurrerande produkter kommer att falla bort då de saknar eller har för svaga kliniska data.

Arbetet med att utöka produktportföljen pågår för fullt. Vi utvärderar ett flertal intressanta produkter och produktkoncept som vi hoppas kunna informera marknaden om inom kort.

Med detta sagt, så kan vi utlova ett fortsatt intressant nyhetsflöde under de närmaste månaderna.

Bromma, den 8 november, 2019
Johan Inborr
VD

Väsentliga händelser under perioden

 • Den 10 januari 2019 meddelades att bolagets egenvårdsprodukt för behandling av vaginal atrofi och torrhet – VagiVital® – har godkänts för försäljning av Apoteket AB i dess butiker och nätbutik, av Apoteket Hjärtat i dess nätbutik och av Apoteksgruppen i gruppens ca 40 st fristående apoteksbutiker runt om i landet. Initialt kommer VagiVital® att finnas i Apoteket ABs 30 största butiker och i dess nätbutik (www.apoteket.se) från och med mitten av februari 2019 och i Apoteket Hjärtats nätbutik (www.apotekethjartat.se) senast från och med början av februari.
 • Den 18 januari, 12 februari, 10 april och den 17 maj meddelade styrelsen i Peptonic Medical AB att man med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 6:e november 2018 genomfört kvittningsemissioner till Recall Capital Nordic AB av 2.192.270 aktier, 2.375.120 aktier, 2.375.120 aktier repektive 2.375.120 nya aktier per emission om 1,2 MSEK, 1,5 MSEK, 1,5 MSEK respektive 4,2 MSEK.
 • Den 28 januari 2019 meddelades att resultaten från en nyligen genomförd undersökning bland kvinnor som använt visar på mycket god behandlingseffekt. Av de drygt tvåhundra VagiVital-användare som svarade på enkäten upplevde fler än tre fjärdedelar att de fått symtomlindring. Detta oberoende av hur länge de hade använt VagiVital®. Av dem som använt VagiVital® i två månader eller längre rapporterade hela nio av tio (89%) att de fått symtomlindring.
 • Den 8 maj 2019 meddelar bolaget att Apoteket AB utökar distributionen av Peptonics egenvårdsprodukt VagiVital® till att från och med maj månad omfatta 250 apoteksbutiker från dagens 30 butiker. VagiVital® kan sedan tidigare också köpas på Apoteket ABs nätbutik (www.apoteket.se). I samband med denna utökade distribution har Peptonic fått en order till ett värde av 440 tusen kronor.
 • Den 20 maj 2019 meddelade styrelsen i Peptonic Medical AB att man med stöd av bemyndigande från årsstämman den 6 november 2018, beslutat att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
 • Den 19 juni 2019 meddelar Peptonic Medical AB (publ) att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) har slutförts och tillför Bolaget cirka 26,4 MSEK före avdrag för transaktionskostnader om knappt 1,9 MSEK. Totalt tecknades omkring 60,4 MSEK, motsvarande cirka 229 procent av Företrädesemissionen.
 • Vid bolagsstämman den 19 juni 2019 omvaldes styrelsen i sin helhet. 
 • Den 20 juni 2019 meddelade Peptonic Medical AB att man tecknat avtal med DQS Medizine GmbH (DQS-MED) om att de skall överta godkännandet av Peptonics kvalitetssystem och CE-märkning för VagiVitalâ från och med i höst.
 • Den 25 juli 2019 meddelade Peptonic Medical AB att man ingått ett avtal med Shijiazhuang Yuanjia Biotechnology Co. Ltd. (’Yuanjia Bio’) avseende registrering, marknadsföring, försäljning och distribution av VagiVital® i folkrepubliken Kina. Avtalet ger Yuanjia Bio exklusiva rättigheter att registrera, marknadsföra och sälja VagiVital® i Kina. I gengäld har Yuanjia Bio åtagit sig att köpa årliga mimimumkvantiteter av VagiVital® och att stå för alla kostnader för registrering och kommersialisering av produkten. I samband med undertecknandet av avtalet betalar Yuanjia Bio 125,000 Euro till Peptonic som en initial delbetalning för första kommersiella beställningen av VagiVital® inför lanseringen.
 • Den 26 augusti meddelade Peptonic Medical att man ingått avtal med Adexilis avseende marknadsföring, försäljning och distribution av VagiVital® i Ungern, Slovakien och Kroatien. Avtalet ger Adexilis exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja VagiVital®i ovan nämnda länder. I gengäld har Adexilis åtagit sig att köpa årliga mimimumkvantiteter av VagiVital® och står för alla kostnader för marknadsföring och distribution.
 • Den 19 september meddelade Peptonic Medical att man öppnar nätbutiker i Danmark och Norge för försäljning av VagiVital®.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den 10 oktober meddelades att Peptonic Medical ABs (publ) byte av Notified Body (anmält organ) klart. DQS Medizine GmbHs (DQS-MED) certifieringskommitté har godkänt övertagandet av CE-märkningen för Bolagets egenvårdsprodukt . VagiVital®. Anledningen till bytet är att Lloyds Register Ltd. (Peptonics tidigare Notified Body), ett bolag baserat i Storbritannien, förlorat ackrediteringen att godkänna CE-märkning. Detta då de lägger ned den delen av sin verksamhet. Under augusti och september har Peptonic Medicals tekniska dokumentation granskats av DQS-MED. Den har nu godkänts och framtida producerade batcher av VagiVital® kommer att märkas med DQS-MED:s CE-märkningsnummer (0297).
 • Den 21 oktober 2019 meddelades att PEPTONIC Medical lanserar VagiVital® i England. Produkten kan nu köpas på www.amazon.co.uk. Bolaget har tecknat ett avtal med Precision Marketing Group (Ipswich) som kommer att ansvara för lagerhållning, logistik, betalningsservice och annonsering i olika medier. Produkten finns i ett konsignationslager hos Precison Marketing Group.
 • Den 31 oktober 2019 meddelades att bolagets ingått ett avtal med Skyflair Asia om marknadsföring och försäljning av VagiVital® (’Produkten’) on-line i Hong Kong (SAR). Enligt avtalet kommer Skyflair Asia att ansvara för lagerhållning, logistik, betalningsservice och annonsering i olika lokala medier. Produkten finns i ett konsignationslager hos Skyflair Asia.

Finansiell information

Intäkter – Försäljning av varor uppgick under tredje kvartalet till 1 557 (120) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för kvartalet 0 (0) KSEK. Första nio månaderna uppgick försäljning av varor till 4 073 (120) KSEK. Övriga rörelseintäkter var för de nio månaderna 0 (66) KSEK.

Kostnader – Kostnaderna för tredje kvartalet uppgick till -5 684 (-3 540) KSEK. De kostnader som väsentligt har ökat under kvartalet är kostnader för försålda varor och lanseringskostnaderna. Kostnaderna första nio månaderna var -16 487 (-9 925). Under perioden januari-september har kostnaderna för produkter varit -1 752 KSEK och marknadsföringskostnaderna har varit -6 587 KSEK.

Resultat – Bolagets resultat efter finansnetto för tredje kvartalet uppgick till -4 130 (-3 461) KSEK. För de nio första månaderna är motsvarande resultat -13 047 (-9 808) KSEK. Under perioden har ett räntebärande lån om 10 500 KSEK gjort att räntekostnaden blivit -630 KSEK. Lånet återbetaldes innan halvårsskiftet och inga ytterligare kostnader tillkommer.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 september 2019, till 19 642 (6 005) KSEK. Under året har bolaget fått in netto 8 609 (0) KSEK i nyemitterat kapital via avtalet med ReCall Capital om utlåning av aktier och riktade nyemissioner. Kostnaden för detta har varit cirka 6% av emitterat kapital. I juni genomfördes även en större företrädesemission som netto inbringade 24 362 KSEK till en kostnad om cirka 6,6%.

Eget kapital – Bolagets eget kapital per den 30 september 2019 uppgick till 75 175 (60 384) KSEK, vilket ger en soliditet om 96 (93) procent.  

Skulder – Bolaget skulder uppgick, per den 30 september 2019, till 2 988 (4 864) KSEK. Vid årsskiftet var nivån 13 910 KSEK, den stora skillnaden avser slutamorteringen av brygglånet om 10 500 KSEK som genomförts.

Organisation – Under perioden uppgick genomsnittligt antal anställda till 2 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 3 (2). Utöver detta finns från 2018 en marknadschef och en kvalitetschef inhyrda som konsulter, vidare är redovisningen utlagd på en redovisningsbyrå.

Aktie – Totalt antal aktier per den 30 september, 2019 var 127 128 306 stycken (86 028 600).

Rapporten i siffror

Resultaträkning, Balansräkning och Nyckeltal presenteras i rapporten som kan laddas ned som PDF:

Ladda ner rapport (PDF) »

Granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké: 2020-02-27

Stockholm den 8 november, 2019
Hans von Celsing, styrelseordförande
Arne Ferstad, styrelseledamot
Marianne Östlund, styrelseledamot
Leni Ekendahl, styrelseledamot
Johan Inborr, VS

För mer information, kontakta:
Johan Inborr, VD
Mobil: +46 708 853 893
E-post:  johan.inborr@peptonicmedical.se

Denna information är sådan information som Peptonic Medical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2019.


Om VagiVital®

VagiVital®är en patentsökt hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av symtom kopplade till vaginal atrofi (torra slemhinnor i slidan). 

VagiVital®har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.  Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som bl.a. påvisats för receptbelagda östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

I juli 2018 lanserades VagiVital®som en receptfri egenvårdsprodukt i Sverige (se www.vagivital.se). Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se

Om Peptonic Medical

Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Vår vision är att erbjuda säkra och effektiva behandlingar för kvinnospecifika sjukdomar och medicinska tillstånd. Peptonic Medical lanserade VagiVital®i juli 2018. Detta är en hormonfri produkt för behandling av vaginal atrofi och vaginal torrhet. 

I bolagets utvecklingsprogram finns även Vagitocin®- en produkt som innehåller oxytocin för behandling av vaginal atrofi. Utvecklingen av Vagitocin® har lagts på is i väntan på ny information avseende oxytocinets verkningsmekanism i denna indikation.

Bolaget grundades 2009 och aktien handlas sedan 2014 på Spotlight www.spotlightstockmarket.com, (kortkod: PMED) i Stockholm.