Valberedning inför årsstämma 2022 i PEPTONIC medical AB (publ)

Vid årsstämman den 30 juni 2021 beslutades att styrelsens ordförande tar kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna enligt Euroclears utskrift av aktieboken per den 30 september 2021, som vardera utser en ledamot av valberedningen. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse en ledamot av valberedningen ska den fjärde största […]

Rättelse: Kommuniké från extra bolagsstämma i Peptonic Medical AB (publ)

Rättelse av tidigare utskickad pressrelease – Av misstag har tidigare utskick MAR märkts, vilket är felaktigt. Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att styrelsens förslag enligt kallelsen till extra bolagstämman som hölls den 16 december 2021 godkändes enhälligt. 1. Bolagsstämman beslutade att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och teckningsoptioner (i […]

Kommuniké från extra bolagsstämma i Peptonic Medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’Bolaget’) meddelar idag att styrelsens förslag enligt kallelsen till extra bolagstämman som hölls den 16 december 2021 godkändes enhälligt. 1. Bolagsstämman beslutade att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier och teckningsoptioner (i form av Units) med företrädesrätt för aktieägarna enligt följande huvudsakliga villkor:  Att genomföra en emission av […]

LloydsApotek utökar sin distribution med ytterligare tre av Peptonics produkter

Peptonic Medical (publ) meddelade idag att LloydsApotek utökar sin distribution med ytterligare tre produkter ur Peptonics sortiment. Lloyds driver 75 apotek på ett 40-tal orter runt om i Sverige. Man har också en fullskalig ehandel. Sedan tidigare säljer LloydsApotek VagiVital®️ AktivGel i både sina fysiska butiker (apotek) samt i den egna nätbutiken (e-handel). Nu utökas […]

LloydsApotek is expanding its distribution with three additional Peptonic products

Peptonic Medical (publ) announced today that LloydsApotek is expanding its distribution with three more products from Peptonic’s range. LloydsApotek operates 75 pharmacies in about 40 locations around Sweden. They also have a full-scale e-commerce. LloydsApotek already sells VagiVital®️ ActiveGel in its physical stores as well as through its own e-commerce channel. Now the distribution is expanded […]

Kallelse till bolagsstämma med anledning av tidigare kommunicerad nyemission i PEPTONIC medical AB (publ)

PEPTONIC medical AB (publ), 556776-3064, (”PEPTONIC” eller ”Bolaget”) har genom pressmeddelande den 4 november 2021 informerat om Bolagets avsikt att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (Units) som tillför bolaget ca 42 miljoner kronor före emissionskostnader. Aktieägarna i PEPTONIC kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 december 2021 kl. 10:00 på Bolagets kontor, […]

Delårsrapport för perioden januari 2021 – september 2021

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED). Koncern, Lune Group OY är inkluderad från och med 2020-06-03 2021 kvartal 3 (jul-sep) Omsättning produkter 7 234 (9 260) KSEK Bruttovinst 4 493 (6 228) KSEK, 62% (67%) Rörelseresultat -9 853 (-7 264) KSEK  Resultat per aktie -0,05 (-0,04) SEK 2021 första 9 månaderna […]

Interim report period from January 2021 to September 2021

Lune Group OY incl subsidiary is consolidated in the group from 2020-06-03 Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.spotlightstockmarket.com ticker: PMED) Group, Lune Group OY incl subsidiary is included from 2020-06-03 2021 third quarter (Jul-Sep) Net sales of products KSEK 7,234 (9,260) Gross profit KSEK 4,493 (6,228), Gross margin 62% (67%) Operating loss KSEK […]

Peptonic Medical avser genomföra en företrädesemission om ca 42 MSEK och upptar lånefinansiering

Peptonic Medical AB (publ) (“PMED” eller “Bolaget”) offentliggör idag den 4 november 2021 avsikten att genomföra en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (”Unit”) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Emissionslikviden från Företrädesemissionen och Teckningsoptionerna ska huvudsakligen användas för förvärvet av Common Sense, för fortsatt kommersiell lansering och internationell expansion av […]

Peptonic ingår tilläggsavtal med Orion Corporation gällande distribution av Peptonics intimtvätt i Finland

Peptonic Medical (publ) meddelar idag att man tecknat ett tilläggsavtal med Orion Corporation i Finland. Tilläggsavtalet avser Peptonics Moisturizing V Cleanser för den finska marknaden där produkten kommer att säljas under Orions eget varumärke Femisan®️. Orion Corporation har sålt Peptonics aktivgel mot vaginal atrofi under varumärket Femisan®️ Vital sedan våren 2019. Då Orions försäljning primärt […]

Peptonic signs contract amendment with Orion Corporation regarding the distribution of Peptonic’s intimate wash in Finland

Peptonic Medical (publ) today announced that the company has signed a contract amendment with Orion Corporation in Finland. The amendment concerns Peptonic’s Moisturizing V Cleanser for the Finnish market where the product will be sold under Orion’s own brand Femisan®️. Orion Corporation has been selling Peptonic’s gel for the treatment of vaginal atrophy under the […]

Peptonic Medical has reached an agreement to acquire all assets of the Israeli company CommonSense Ltd (excluding bank balances and accounts receivable)

The acquisition also includes the US-registered subsidiary CommonSense Marketing Inc, based in New York. During year 2020 CommenSense had sales of approximately $ 2 million. CommonSense Ltd has been in receivership since the beginning of July 2021. The acquisition fee amounts to TUSD 300 plus a fee for the existing inventory correlating to TUSD 75. The […]

Peptonic Medical ingår avtal om förvärv av alla tillgångar i det israeliska bolaget CommonSense Ltd (exklusive banktillgodohavanden och kundfordringar).

I förvärvet ingår även det USA-registrerade dotterbolaget CommonSense Marketing Inc med säte i New York. Föregående år hade CommenSense en omsättning motsvarande ca 2 miljoner US-dollar. CommonSense Ltd har stått under offentlig förvaltning (rekonstruktion) sedan början av juli 2021. För förvärvet utgår en ersättning om 300 TUSD plus lager på 75 TUSD. Förvärvet inklusive kostnader beräknas […]

Peptonic Medical har ingått icke exklusiva förhandlingar om ett möjligt förvärv av alla tillgångar i CommonSense Ltd (Israel).

CommonSense står under offentlig förvaltning sedan 2021-07-07. Bolaget är inriktat på kvinnohälsa och har bland annat CE-märkta produkter för självtest av bakteriell vaginosis och svampinfektioner. Vidare har man en självtest för att upptäcka avgång av fostervatten för gravida kvinnor i slutskedet av graviditeten. Bolaget omsatte på koncernnivå 2.162 TUSD under 2020 och har för närvarande […]

Peptonic Medical informs that non-exclusive negotiations havs been initiated regarding a possible acquisition of all assets in CommonSense Ltd (Israel)

CommonSense has been under public administration since 2021-07-07. The company is focused on women’s health and has, among other things, CE-marked products for self-testing of bacterial vaginosis and fungal infections. Furthermore, the company has product such as self-tests to detect the departure of amniotic fluid for pregnant women in the final stages of pregnancy The […]

Peptonic Medical AB har tecknat ett avtal med Fermata Inc. i Japan

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ eller ‘bolaget’) annonserar att bolaget tecknat avtal med Fermata Inc. för den japanska marknaden. Avtalet avser VagiVital®️ och Lunette®️. Avtalet gäller registrering och marknadstest av VagiVital®️ och Lunette®️ i Japan. Fermata Inc. har bekräftat att VagiVital®️ registrerats under kosmetisk lagstiftning i Japan och kan börja säljas i september innevarande år. Lunette®️ […]

Peptonic Medical AB has entered into a partnership with Fermata Inc. in Japan

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ or ‘the Company’) informs that the company has entered into an agreement with fermata Inc. for the Japan market. The agreement concerns VagiVital®️ and Lunette®️. The agreement concerns early registrations and non-exclusive commercial introduction of VagiVital®️ and Lunette®️ into the Japan market. fermata Inc. has confirmed the regulatory clearance to introduce […]

Förtydligande information gällande Kina

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ eller ‘bolaget’) informerar om ett förtydligande gällande uppsägningen av Yuanjia Biotechnology Co., Ltd. och registreringsprocessen av VagiVital®️ i Kina. Då det varit frågor kring registreringsprocessen för VagiVital®️ i samband med uppsägningen av kontraktet med Yuanjia Biotechnology Co., Ltd. vill bolaget göra ett förtydligande. Det pågår ingen registreringsprocess av VagiVital®️ i Kina. […]

Half-year report period from January 2021 to June 2021

Lune Group OY incl subsidiary is consolidated in the group from 2020-06-03. Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064(www.aktietorget.se ticker: PMED). Group, Lune Group OY incl subsidiary is included from 2020-06-03 2021 second quarter (Apr-Jun) Net sales of products KSEK 7 356 (3 572) Gross profit KSEK 4 863 (2 417), Gross margin 66% (68%) […]

Halvårsrapport för perioden januari 2021 – juni 2021

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064(www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED) Koncern, Lune Group OY är inkluderad från och med 2020-06-03 2021 kvartal 2 (apr-jun) Omsättning produkter 7 356 (3 572) KSEK Bruttovinst 4 863 (2 417) KSEK, bruttomarginal 66% (68%) Rörelseresultat -12 271 (-7 166) KSEK  Resultat per aktie -0,06 (-0,05) SEK 2021 första halvåret (jan-jun) Omsättning produkter […]

Peptonic Medical terminerar distributionskontraktet med Yuanjia Biotechnology Co., Ltd. för den kinesiska marknaden

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ eller ‘bolaget’) informerar att distributionskontraktet med Yuanjia Biotechnology Co., Ltd. gällande VagiVital® AktivGel för den kinesiska marknaden har sagts upp.  Anledningen till termineringen av kontraktet är att Yuanjia Biotechnology Co., Ltd. underlåtit att betala Peptonic 406’ EUR, hälften för en beställning i november 2020 där godset finns i Kina och den […]

Peptonic Medical har fått godkänt att starta klinisk studie för behandling av vaginala svampinfektioner med en adapterad variant av VagiVital AktivGel

Peptonic Medical AB (publ) (’Peptonic’ eller ’bolaget’) meddelar i dag att Bolaget har fått godkänt från både Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden att starta en klinisk studie för att utvärdera behandling av patienter med återfall av svampinfektioner. Studien kommer att genomföras på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge med Docent/Gynekolog Aino Fianu Jonasson som huvudprövare. Studiestart beräknas ske i slutet […]

Peptonic Medical has gotten approval to start a clinical trial for the treatment of vaginal fungal infections with an adapted version of VagiVital â AktivGel

Peptonic Medical AB (publ) (‘Peptonic’ or ‘the Company’) today announces that the Company has received approval from the Swedish Medical Products Agency as well as the Ethics Committee to start a clinical study to evaluate treatment of patients with recurrence of fungal infections.  The study will be carried out at Karolinska University Hospital Huddinge with […]

Clinical study with VagiVital® in women undergoing cancer treatment and suffering from vaginal atrophy now published

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ or ‘the Company’) informs that the latest clinical study with VagiVital® has been published. The objective of the study was to investigate whether, and to what extent, VagiVital® can relieve symptoms associated with vaginal atrophy in women taking aromatase inhibitors (antiestrogens) as part of their cancer treatment. The study shows that […]

Klinisk studie med VagiVital® hos kvinnor som genomgår cancerbehandling och lider av vaginal atrofi nu publicerad hos Dove Press

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) informerar idag om att den kliniska studien med VagiVital® nu är publicerad i publikationen Dove Press. Syftet med studien var att undersöka huruvida och i vilken utsträckning VagiVital® kan lindra symtom kopplade till vaginal atrofi hos kvinnor som tar aromatashämmande läkemedel (s.k. antiöstrogen), som ett led i sin cancerbehandling. […]

Communique from annual general meeting in PEPTONIC medical AB (publ)

The annual general meeting in PEPTONIC medical AB (publ), corp. reg. no 556776-3064 (the “Company”) was held on 27 May 2021 by postal voting whereby the shareholders primarily resolved on the following matters. Complete minutes from the meeting can be downloaded at the end of the communiqué. Annual report and results The annual general meeting […]

Kommuniké från årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ)

Årsstämma i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) hölls den 27 maj 2021 genom poströstning varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut. Fullständigt protokoll från stämman kan laddas ned via länk i slutet på denna kommuniké. Årsredovisning och resultat Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt […]

Peptonic breddar sortimentet under varumärket Lunette®, nordiska växtextrakt gör under för underlivet

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelade idag att två nya produkter kommer att lanseras under varumärket Lunette®. Lunette, med kvinnlig ledning och grundare, skapade revolutionerande och nordiskt designade menskoppar redan för 15 år sedan. Nu tas viktiga steg för att utveckla Lunette till ett mer holistiskt, innovativt och ledande varumärke inom området intimvård. Två […]

Peptonic to launch New Innovative Intimate Care Range under Lunette® brand, Bringing Special Nordic Ingredients Down There

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” or “The Company”) today announced that two new products will be added under Lunette® brand. Lunette, the female, founder-led brand, created revolutionary Period Care over 15 years ago with its original, special Finnish design menstrual cups, now available in over 50 countries through its retail network. This summer, Lunette expands to more holistic, […]

PM: Valberedningens förslag inför årsstämman 2021

Valberedningen för Peptonic Medical AB har inför årsstämman den 27 maj 2021 bestått av Juhani Selvani, Vidarstiftelsen, Heli Kurjanen, Mika Kurjanen, Kerstin Uvnäs Moberg och Richard Bagge. De fyra förstnämnda representerar fyra aktieägare i bolaget med sammanlagt ca 25% av rösterna. Den sistnämnde är oberoende och har utsetts av styrelsen till ordförande i valberedningen. Sammankallande […]

Peptonics new VagiVital® Moisturizing V Cleanser is being launched in Kronans Apoteks physical stores

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” or “The Company”) today announced that Kronans Apotek launches VagiVital® Moisturizing V Cleanser in 236 of its physical stores in Sweden. Kronans Apotek has decided to take up Peptonics new VagiVital® Moisturizing V Cleanser in its physical stores assortment. The product will be launched in 236 of Kronans shops in a nation-wide campaign that […]

Peptonics nya VagiVital® Moisturizing V Cleanser lanseras i Kronans Apoteks fysiska butiker

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelade idag att Kronans Apotek lanserar Peptonics nya VagiVital® Moisturizing V Cleanser i 236 av sina fysiska butiker. Kronans apotek har beslutat att ta upp VagiVital Moisturizing V Cleanser i sitt butikssortiment. Produkten kommer att lanseras i 236 av Kronans butiker med en kampanj som startar 19/5. Lanseringen är […]

Peptonics enters into VagiVital® distributor agreement with Revisage in Poland

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” or “Bolaget”) today announced it has signed a distributor agreement with Revisage concerning sales and distribution of VagiVital® AktivGel in Poland. Revisage is granted the exclusive rights to market and sell VagiVital® AktivGel to medical and aesthetic clinics in Poland.  – We are very pleased to have entered into this agreement with […]

Peptonic ingår avtal med Revisage om distribution av VagiVital® AktivGel i Polen

Peptonic Medical (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelade idag att man ingått ett avtal med Revisage avseende VagiVital® AktivGel i Polen. Avtalet ger Revisage exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja VagiVital® AktivGel till medicinska och estetiska kliniker i Polen.  – Vi är väldigt glada över att påbörja detta samarbete med Revisage. Det ger oss en bra möjlighet att testa […]

Delårsrapport för perioden januari 2021 – mars 2021

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064.(www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED). Koncern, Lune Group OY är inkluderad från och med 2020-06-03 2021 kvartal 1 (jan-mar) Omsättning produkter 11 381 (1 781) KSEK Bruttovinst 6 568 (985) KSEK, 58% (55%) Rörelseresultat -6 424 (-5 807) KSEK  Resultat per aktie -0,03 (-0,04) SEK VD har ordet Första kvartalet 2021 har […]

Interim report period from January 2021 to March 2021

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.aktietorget.se ticker: PMED). Lune Group OY incl subsidiary is consolidated in the group from 2020-06-03. 2021 first quarter (Jan-Mar) Net sales of products KSEK 11 381 (1 781) Gross profit KSEK 6 568 (985), Gross margin 58% (55%) Operating loss KSEK -6 424 (-5 807)   Loss per share SEK -0.03 […]

Kallelse till årsstämma 2021 i PEPTONIC medical AB (publ)

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 maj 2021. Mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning. Någon fysisk sammankomst […]

Bolagsstämman tidigarelagd till den 27 maj 2021

Styrelsen i Peptonic Medical AB (publ) har beslutat att av administrativa skäl tidigarelägga ordinarie bolagsstämma, nytt datum blir den 27 maj 2021, istället för tidigare planerat datum den 9 juni 2021. Stämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro och omröstning kommer att ske via s k postomröstning. Valberedningen inför bolagsstämman leds av styrelseledamoten Leni Ekendahl, där de tre största […]

Årsredovisning för Peptonic Medical AB (publ) för verksamhetsåret 2020 är publicerad

Er tryckt kopia av årsredovisningen kan beställas via e-post info@peptonicmedical.se eller via telefon 0768-550 200 Du kan ladda ner årsredovisningen som PDF här: Ladda ner årsredovisningen för 2020 KontaktErik Sundquist, VD Telefon: + 46 722 49 90 43E-post: erik.sundquist@peptonicmedical.se Om Peptonic Medical AB Peptonic Medical AB (publ) är ett innovativt biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel […]

Erik Sundquist utsedd till ny VD i Peptonic Medical AB

Styrelsen för Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic” eller ”företaget”) meddelar idag att Erik Sundquist tillträder som VD efter Johan Inborr. Erik Sundquist kommer från dagens datum att ta över VD rollen för Peptonic Medical. Erik har en dokumenterad historia av framgångsrika kommersialiseringsroller inom medtech internationellt för bland annat Q-med i Asien inom området kvinnohälsa. Erik […]

Erik Sundquist appointed as new CEO in Peptonic Medical AB

The Board of Directors of Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ or ‘the Company’ today announces that Erik Sundquist is appointed as new CEO after Johan Inborr. As of today Erik Sundquist will take on the role as CEO of Peptonic Medical AB. Erik has a well documented history of successes in leading roles in the internationally […]

Peptonic Medical lanserar VagiVital V cleanser

Peptonic Medical AB (publ) (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) meddelar idag om lansering av en egenutvecklad intimtvätt – VagiVital V cleanser – som är både skonsam och återfuktande.  Cleansern är en unik kombination av VagiVital Aktivgels noggrant framforskade formulering (för behandling av torra slemhinnor i slidan) och mild svensk rapsolja. Den är mjukgörande, pH-balanserande och helt fri […]

Peptonic Medical launches VagiVital V cleanser

Peptonic Medical AB (publ) (‘Peptonic’ or ‘the Company’) today announces the launch of a in-house developed intimate wash – VagiVital V cleanser – which is both gentle and moisturizing. The cleanser is a unique combination of VagiVital’s carefully researched vaginal gel (for the treatment of dry mucous membranes in the vagina) and mild Swedish rapeseed […]

Bokslutskommuniké januari – december 2020

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.spotlightstockmarket.com, kortnamn: PMED). Koncern, Lune Group OY är inkluderad från och med 2020-06-03 2020 kvartal 4 (okt-dec) Omsättning produkter 7 258 (394) KSEK Bruttovinst 3 866 (321) KSEK, 53% (81%) Rörelseresultat -10 702 (-11 508) KSEK  Resultat per aktie -0,07 (-0,08) SEK Helåret 2020 (jan-dec) Omsättning produkter 21 283 (4 […]

Year end report January to December 2020

Lune Group OY incl subsidiary is consolidated in the group from 2020-06-03. Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064 (www.aktietorget.se ticker: PMED). Group, Lune Group OY incl subsidiary is included from 2020-06-03 2020 fourth quarter (Oct-Dec) Net sales of products KSEK 7,258 (394) Gross profit KSEK 3,866 (321), Gross margin 53% (81%) Operating loss KSEK […]

Peptonic Medical utnämner av Mikael Svensson till General Manager i USA

Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic” eller ”företaget”) meddelar om utnämningen av Mikael Svensson, en strategisk och operativ ledare, till positionen som General Manager USA. Mikael Svensson har en dokumenterad historia av framgångsrika affärs- och operativa ledarskapsroller i Nordamerika och globalt. Han kommer närmast till Peptonic från Good Science Beauty där han tjänstgjorde som Chief Operations Officer. Tidigare har […]

Peptonic Medical announces appointment of Mikael Svensson as General Manager USA

Peptonic Medical AB (publ) (‘Peptonic’ or ‘the company’) has announced the appointment of Mikael Svensson, a strategic and operational leader, to the position of General Manager USA. Mr. Svensson holds a proven track record of successful business and operational leadership roles in North America and globally. He joins Peptonic from Good Science Beauty where he […]

Sista dag för handel med BTA i Peptonic Medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic Medical” eller ”Bolaget”) genomförde nyligen en företrädesemission av 23 273 087 aktier. Den 15 februari 2021 är den sista dagen för handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) och stoppdag är den 17 februari 2021. Leverans av nya aktier kommer att ske den 19 februari 2021. Efter registreringen av 23 273 087 nya […]

Peptonic konverterar lån om 7,5 Mkr från Vidarstiftelsen till aktier enligt avtal

Peptonic Medical AB (publ) (“Peptonic” eller “Bolaget”) meddelar idag att man beslutat att utnyttja rätten att konvertera det lån om 7,5 Mkr som Bolaget upptog i november 2020 från Vidarstiftelsen. Detta i enlighet med det låneavtal om undertecknades i maj 2020. Konverteringen sker genom en riktad kvittningsemission till Vidarstiftelsen där betalning för aktierna erläggs genom […]

Peptonic converts loan of SEK 7.5 million from the Vidarstiftelsen foundation to shares

Peptonic Medical AB (publ) (“Peptonic” or “the Company”) announces today that it has decided to exercise the right to convert the loan of SEK 7.5 million that the Company raised in November 2020 from the Vidarstiftelsen foundation. This is in accordance with the loan agreement as signed in May 2020. The conversion takes place through […]