Information från Peptonic Medical AB (publ)

Peptonic Medical AB (publ) (“Peptonic’ eller ‘Bolaget’) informerar härmed om att Ekobrottsmyndigheten har inlett en utredning rörande grovt insiderbrott med anledning av åtgärder som Bolaget vidtagit inom ramen för ett finansieringsarrangemang mellan Bolaget och en finansiell aktör. Företrädare för bolaget har kallats till förhör varav en har delgivits misstanke. Bolaget har fortsatt förtroende för sina företrädare […]

Klinisk studie med VagiVital® visar på signifikant symptomlindring hos kvinnor som genomgår cancerbehandling och lider av vaginal atrofi

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ eller ‘Bolaget’) informerar idag om resultaten av den senaste kliniska studien med VagiVital®. Syftet med studien var att undersöka huruvida och i vilken utsträckning VagiVital® kan lindra symtom kopplade till vaginal atrofi hos kvinnor som tar aromatashämmande läkemedel (s.k. antiöstrogen), som ett led i sin cancerbehandling. Resultaten visar på kraftig lindring […]

Clinical study with VagiVital® shows significant symptom relief in women undergoing cancer treatment and suffering from vaginal atrophy

Peptonic Medical (publ) (‘Peptonic’ or ‘the Company’) informs about the results of the latest clinical study with VagiVital®. The objective of this study was to investigate whether, and to what extent, VagiVital® can relieve symptoms associated with vaginal atrophy in women taking aromatase inhibitors (antiestrogens) as part of their cancer treatment. The results show strong […]