Home / Pressrelease
 

Delårsrapport för perioden januari 2017 - juni 2017

Peptonic Medical AB (publ) org nr 556776-3064

(www.aktietorget.se, kortnamn: PMED)

2017 KVARTAL 2 (apr-jun)

 • Rörelseresultat -2 559 (-2 770) KSEK
 • Resultat per aktie -0,12 (-0,14) SEK

2017 FÖRSTA HALVÅRET (jan-jun)

 • Rörelseresultat -5 240 (-6 321) KSEK
 • Resultat per aktie -0,25 (-0,33) SEK

      VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Den 10 mars informerade Bolaget om att de uppsatta kliniska effektmåtten i huvudstudien (160 patienter) av bolagets fas IIb-studie där gelen Vagitocin® utvärderades som behandling av vaginal atrofi, ej uppnåddes. En vidare analys av studiens data visade dock att gelen, både med och utan aktiv substans (oxytocin), hade en kraftigt signifikant effekt mot Mest Besvärande Symtom (MBS) efter tolv veckors behandling. För att gå in i fas III med en produkt innehållande oxytocin, skulle en ny fas IIb-studie behöva genomföras. Bolaget valde därför att prioritera framtagning av den oxytocinfria gelen till en receptfri produkt.
 • Den 17 maj informerade Bolaget att resultaten från den explorativa delen av Bolagets fas 2b –studie visar på lika goda behandlingseffekter som i den inledande sk. huvudstudien. Det innebär att inga skillnader kunde påvisas mellan placebo och aktiv substans (oxytocin) för något av de uppställda effektmålen, medan placebogelen även i denna studie gav en kraftig effekt mot Mest Besvärande Symtom (MBS). Alla patienter i placebogruppen (10 av 10) upplevde symtomlindring och hälften blev helt symtomfria.
 • Vid bolagsstämman den 18 maj nyvaldes Leni Ekendahl och Marianne Östlund som styrelseledamöter. Arne Ferstad och Hans von Celsing omvaldes, den sistnämnde som ordförande.
 •  Efter beslut på ordinarie bolagsstämma genomförde bolaget under maj-juni en fulltecknad nyemission med företräde för bolagets aktieägare, vilken tillförde bolaget 12,3 MSEK före emissionskostnader. Dessutom utnyttjade styrelsen en rätt till övertilldelning, vilken tillförde bolaget ytterligare ca 1,1 MSEK. Totalt ökade antalet aktier med 22 411 316 till 43 014 300 stycken. Aktierna registrerades under juli och augusti månad. Pengarna kom bolaget tillhanda under juli månad.
 •  Den 30 maj informerade bolaget om att man lämnat in en patentansökan för att skydda användningen av sin vaginalgel för behandling av symtom som associeras med vaginal atrofi. Ansökan har lämnats till patent- och registreringsverket i Sverige och är prioritetsgrundande. Under de kommande tolv månaderna behöver Bolaget bestämma i vilka övriga länder ansökan skall lämnas.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget meddelade att den 1 augusti kommer de nya aktierna i företrädesemissionen att ha omvandlats från BTA till ordinarie aktier.
 • Den 14 augusti registrerades de aktier som tecknades via övertilldelningsemissionen, totalt 1 808 332 aktier, hos Bolagsverket. Aktier kommer att ställas ut omgående och antalet aktier i Bolaget kommer därefter att vara 43 014 300.

VD har ordet

Andra kvartalet präglades av hög aktivitet för att definiera och beskriva bolagets nya strategi d.v.s. att lansera VagiVital™ som ett receptfritt alternativ för behandling av vaginal atrofi/vaginal torrhet. VagiVital™ är placebogelen som användes i den senaste kliniska studien och som gav en mycket bra behandlingseffekt mot de mest besvärande symtomen hos kvinnor som lider av vaginal atrofi. Behandlingseffekten var i klass med de effekter som rapporterats från studier med östrogener och östrogenliknande produkter, vilket var både förvånande och glädjande.

För att kunna lansera VagiVital™ krävs att produkten CE-märks. Detta i sin tur kräver att bolaget dels inför ett kvalitetssystem (ISO 13485) och dels tar fram en s.k. Technical File. Detta arbete har påbörjats och förväntas vara klart inom ett år. CE-märkningen skall godkännas av ett s.k. anmält organ (Notified Body), vilket i vårt fall är Lloyds Register Quality Assurance Ltd. (England).

För att kunna förverkliga våra planer krävs givetvis ytterligare kapital. Därför genomförde vi i maj-juni en företrädesemission och en riktad emission som sammanlagt tillförde bolaget 13,4 Mkr före emissionskostnader om 2,5 Mkr. Företrädesemissionen övertecknades med ca 18%, vilket tyder på att marknaden gett tummen upp för bolagets nya strategi. Detta är glädjande och ger oss energi och motivation att arbeta vidare mot lanseringen. Pengarna beräknas räcka fram till att CE-märkningen är klar och för att planera inför den första lanseringen.

Förutom att vi nu fokuserar på CE-märkningen så kommer vi att lägga mycket fokus på att utarbeta strategierna för distribution och marknadsföring av VagiVital™. Utanför Norden kommer vi att söka samarbetspartners/distributörer för produkten. På hemmamarknaden (Sverige/Norden) tittar vi på olika alternativ, men även här kan det bli aktuellt att samarbeta med etablerade bolag inom produktsegmentet.

Intresset för VagiVital™ bland potentiella samarbetspartners är minst lika stort nu som det intresse som tidigare riktades mot en produkt innehållande oxytocin. VagiVital™ är en medicinteknisk produkt som kräver en enklare och billigare registreringsprocess och som kan nå marknaden flera år tidigare än en läkemedelsklassad produkt. Diskussioner med potentiella samarbetspartners pågår.

Vi har en spännande och arbetsintensiv höst framför oss i Peptonic. Vi kommer givetvis att kontinuerligt informera marknaden om hur arbetet fortskrider.

Johan Inborr

VD

Stockholm, den 17 augusti 2017 

BOLAGSÖVERSIKT

  Peptonic Medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter inom området kvinnohälsa. Bolaget grundades 2009 och dess första läkemedelskandidat, Vagitocin®, är ett östrogenfritt alternativ baserat på oxytocin, för lokal behandling av vaginal atrofi.

VagiVital™ är en medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan. Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier (behandling av vaginal atrofi) där man erhållit positiva resultat i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Peptonic har även lämnat in patentansökningar för användning av oxytocin för att behandla symptom vid vestibulit samt genital herpes. Mer information finns på bolagets hemsida www.peptonicmedical.se .

FINANSIELL INFORMATION

Intäkter – Bolaget har i dagsläget ingen nettoomsättning.

Kostnader – Kostnader för andra kvartalet uppgick till -2 559 (-2 770) KSEK. Första halvåret uppgick kostnaderna till -5 240 (-6 321) KSEK.

Resultat – Resultat efter finansnetto för andra kvartalet uppgick till -2 592 (-2 775) KSEK. Resultat efter finansnetto för första halvåret uppgick till -5 273 (-6 312) KSEK.

Finansiell ställning och likviditet – Kassa och bank uppgick per den 30 juni 2017, till 3 333 (16 477) KSEK. Efter avslutad emission under juli månad har bolaget tillförts 11,0 MSEK efter emissionskostnader.

Eget kapital – Eget kapital per den 30 juni 2017 uppgick till 56 369 (61 189) KSEK, vilket ger en soliditet om 90 (92) procent.

Organisation – Under första halvåret uppgick genomsnittligt antal anställda till 2 (2). Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 2 (2).

 

Aktie – Totalt antal aktier per den 30 juni, 2017 var 20 602 984 stycken (19 174 412). Efter avslutad emission kommer antalet aktier att vara 43 014 300 stycken.

Fil att ladda ner
Delårsrapport för perioden januari 2017 - juni 2017
 

Contact us

Please contact us if you would like to know more about PEPTONIC medical or Vagivital™.

Contacts »