Home / Investors / Nyemission 2018

Nyemission och teckning av aktie

Styrelsen i Peptonic Medical har den 10 april 2018, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 mars 2018, beslutat om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägare i Bolaget om högst 43 014 300 aktier.

Nyemission i sammandrag

 • Teckningsperiod: 19 april – 4 maj 2018.
 • Teckningskurs: 0,29 SEK per aktie.
 • Avstämningsdag: 17 april 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 april 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 april 2018.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 17 april 2018 är registrerade som aktieägare i Peptonic Medical AB äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 43 014 300 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 12 474 147,00 SEK före emissionskostnader som väntas uppgå till cirka 2,3 MSEK.
 • Teckningsförbindelser respektive emissionsgarantier har inhämtats till ett belopp av 0,4 MSEK respektive 9,0 MSEK sammanlagt uppgående till cirka 9,4 MSEK motsvarande cirka 75% av emissionsvolymen.
 • Antal aktier före nyemission: 43 014 300 stycken.
 • Värdering av Bolaget till emissionskurs (29 öre): Cirka 12,5 MSEK.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att äga rum på AktieTorget under perioden 19 april – 2 maj 2018.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att äga rum på AktieTorget från och med den 19 april 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen.

Nyemissionen beräknas kunna registreras i mitten av maj 2018.

 • Marknadsplats: Peptonic
 • Medicals aktie är listad på AktieTorget.ISIN-kod: SE0005962206

Kontakt

För mer information om erbjudandet kontakta:

Johan Inborr, VD
Telefon: +46 708 853 893
johan.inborr@peptonicmedical.se

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Peptonic Medical AB i samband med företrädesemissionen.

Kort om PEPTONIC medical AB

PEPTONIC medical AB (publ) är ett biomedicinskt företag som bedriver forskning kring och utveckling av produkter inom kvinnohälsa. Bolaget grundades 2009 och dess första produktkandidat, VagiVital®, är ett östrogenfritt alternativ, för lokal behandling av vaginal atrofi.

Bolaget har genomfört kliniska fas I och II studier (behandling av vaginal atrofi) där man erhållit positiva resultat i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag.

Läs mer på sidan About Peptonic »

Om VagiVital®

VagiVital® är en hormonfri medicinteknisk produkt för behandling av torra slemhinnor i slidan.

VagiVital® har genomgått ett kliniskt utvecklingsprogram i randomiserade, dubbelblinda studier och gett en kraftigt positiv behandlingseffekt – både på objektiva (t.ex. vaginalt pH och andel ytceller i vaginalslemhinnan) och subjektiva (mest besvärande symtom såsom vaginal torrhet, vaginal klåda och irritation, smärta vid samlag och smärta vid vattenkastning) parametrar.  Behandlingseffekten är i paritet med de effekter som påvisats för de östrogenpreparat som finns på marknaden idag. Produkten har tolererats väl och den har inte gett några allvarliga biverkningar.

Peptonic Medical har för avsikt att lansera VagiVital® som en receptfri egenvårdsprodukt.

Mer information finns på sidan Vagivital »

 

Dokument för nedladdning

All press releases on Spotlightstockmarket.com

All published press releases from PEPTONIC medical is available on spotlightstockmarket.com.

Contact us

Please contact us if you would like to know more about PEPTONIC medical or Vagivital™.

Contacts »