Home / Investors / Årsstämma 2017

Kallelse till årsstämma den 18 maj 2017

Aktieägarna i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl.16.00 i Scandic Alvik Konferens lokaler, Gustavlundsvägen 153, 167 51 Bromma.

Information om årsstämman

All information om årsstämman, presenteras i pressmeddelande publicerat den 18 april:
Pressmeddelande om årsstämman »

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 12 maj 2017 (den s.k. avstämningsdagen), och
  • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 tisdagen den 16 maj 2017, under adress, Peptonic Medical AB, Gustavslundsvägen 143, 167 51 Bromma, med angivande av ”årsstämma”, eller via e-post till info@peptonicmedical.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Fullmakt för ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till:

PEPTONIC Medical AB
Gustavslundsvägen 143
167 51 Bromma

Ladda ner fullmakt som PDF »

Daterad fullmakt med signatur kan även skickas digitalt till info@peptonicmedical.se.

Handlingar

Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, revisionsberättelse och tilläggsupplysningar finns tillgängliga i årsredovisningen för 2016:

pdf_symbol_35px  Årsredovisning 2016

 

Contact us

Please contact us if you would like to know more about PEPTONIC medical or Vagivital™.

Contacts »